Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
kāḷaka:a.[kāḷa-ka] 黑的,已汚染的,汚點,黑米.
パーリ語辞典 水野弘元著
kāḷaka:a.[kāḷa-ka] 黒き,汚れたる,汚点,黒米.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Kāḷaka,【形】 黑色。 【中】 黑點,汙點,谷粒中的黑米。(p101)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Kāḷaka,【形】黑色。【中】黑點,汙點,谷粒中的黑米。kāḷakadhammaṁ (=kaṇhadhammaṁ)﹐黑法。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kāḷaka: kāḷaka(pu)
ကာဠက(ပု)
[kāḷa+]
[ကာဠ+ကဏ္]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
kāḷaka: kāḷaka(pu,na)
ကာဠက(ပု၊န)
[kala+ṇvu.saṃ]
[ကလ+ဏြဳ။သံ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
kāḷaka:[adj.] black.(nt.),a black spot; a stain; black grain in the rice.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Kāḷaka,(adj.) [fr.kāḷa] black,stained; in enumeration of colours at Dhs.617 (of rūpa) with nīla,pītaka,lohitaka,odāta,k°,mañjeṭṭha; of a robe A.II,241; f.kāḷikā VvA.103; -- (nt.) a black spot,a stain,also a black grain in the rice,in apagata° without a speck or stain (of a clean robe) D.I,110=A.IV,186=210=213; vicita° (of rice) “with the black grains removed” D.I,105; A.IV,231; Miln.16; vigata° (same) A.III,49.-- A black spot (of hair) J.V,197 (=kaṇha-r-iva).-- Fig.of character DhA.IV,172.(Page 212)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
KĀḶAKA:[a] đen [nt] đốm đen,sự dính dơ,hột đen trong gạo
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kāḷaka:ကာဠက (ပု၊န)
[ကလ+ဏြဳ။သံ]
(ပု) (၁) ဝံနက္။ (၂) ကာဠကမည္သူ။ (န) (၃) အမည္းအနက္၊ အညိဳ၊ မည္းနက္ျခင္း၊ ညိဳျခင္း။ (တိ) (၄) မည္းနက္ေသာ။ (၅) မည္းညစ္-မစင္ၾကယ္-မသန္႔ရွင္း-ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
kāḷaka:ကာဠက (ပု)
[ကာဠ+ကဏ္]
(၁) မွည့္မည္း။ (တိ) (၂) မွည့္မည္းႏွင့္တူေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kāḷaka:ကာဠ-က (န)
အမည္း။ မည္းနက္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kāḷaka:ကာဠ-က (ပ)
မွဲ႕မည္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
kāḷaka:ကာဠ-က (တိ)
မည္းနက္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,