Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
juti:f.[Sk.jyuti,dyuti.cf.jotati] 光,光輝.-dhara 已輝耀的,有光輝的.
パーリ語辞典 水野弘元著
juti:f.[Sk.jyuti,dyuti.cf.jotati] 光,光輝.-dhara 輝やける,光輝ある.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
juti:f.[Sk.jyuti,dyuti.cf.jotati] 光,光輝.-n-dhara 輝やける,光輝ある
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Juti,【陰】 光輝,燦爛,光亮。 ~ka,【形】 有光亮的。 ~ndhara,【形】 輝煌的,燦爛的。 ~mantu,【形】 燦爛的。(p137)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Juti,【陰】光輝,燦爛,光亮。jutika,【形】有光亮的。jutindhara,【形】輝煌的,燦爛的。jutimantu,【形】燦爛的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
juti: juti(thī)
ဇုတိ(ထီ)
[juta+i.jotayatīti juti.,ṭī.54.jutadittiyaṃ.jotati vijjotati.juti,joti....ettha ca jutīti āloko siri vā.nīti,dhā.66.ju+ti.javanaṃ juti.niruttidīpanī.8va1.(dyūti-saṃ)]
[ဇုတ+ဣ။ ေဇာတယတီတိ ဇုတိ။ ဓာန္၊ဋီ။၅၄။ ဇုတဒိတၱိယံ။ ေဇာတတိ ဝိေဇၨာတတိ။ ဇုတိ၊ ေဇာတိ။...ဧတၳ စ ဇုတီတိ အာေလာေကာ သိရိ ဝါ။ နီတိ၊ဓာ။၆၆။ဇု+တိ။ ဇဝနံ ဇုတိ။ နိ႐ုတၱိဒီပနီ။၈ဝ၁။(ဒ်ဴတိ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
juti:[f.] effulgence; brightness.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Juti,(f.) [Sk.jyuti & dyuti,to dyotate,see jotati] splendour,brightness,effulgence,light J.II,353; PvA.122,137,198.The spelling juti at M.I,328 (in combn gati+juti) seems to be faulty for cuti (so as v.l.given on p.557).

--dhara (jutin°) carrying or showing light,shining,resplendent,brilliant S.I,121; J.II,353; DhA.I,432.(Page 285)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
juti:Splendour,ray
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JUTI:[f] sự xán lạn,chói lọi,rực rỡ --ka [a] có sự chói sáng --ndhara [a] sáng chói,rực rỡ --mantu [a] chói lọi,rực rỡ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
juti:ဇုတိ(ထီ)
[ဇုတ+ဣ။ ေဇာတယတီတိ ဇုတိ။ ဓာန္၊ဋီ။၅၄။ ဇုတဒိတၱိယံ။ ေဇာတတိ ဝိေဇၨာတတိ။ ဇုတိ၊ ေဇာတိ။...ဧတၳ စ ဇုတီတိ အာေလာေကာ သိရိ ဝါ။ နီတိ၊ဓာ။၆၆။ဇု+တိ။ ဇဝနံ ဇုတိ။ နိ႐ုတၱိဒီပနီ။၈ဝ၁။(ဒ်ဴတိ-သံ)]
(၁) အေရာင္၊ အလင္းေရာင္၊ အေရာင္အဝါ။ (က) ကိုယ္ေရာင္။ (ခ) ဉာဏ္ေရာင္။ (ဂ) ကိုယ္ေရာင္ႏွင့္ ဉာဏ္ေရာင္။ (၂) အစြမ္း၊ တန္ခိုး၊ အာႏုေဘာ္။ (၃) တင့္တယ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
juti:ဇုတိ (ဣ) (√ဇုတ္+ဣ)
ေတာက္ပျခင္း။ ထြန္းပျခင္း။ လေရာင္။ ႏွစ္သက္ျခင္း။ တင့္တယ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,