Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
joti:m.n.[Sk.jyotis.cf.jotati] 光輝,火,天火,星.-ṭṭhāna 供犠的火處(火爐).-parāyaṇa 到達(獲得)光輝的階段或狀態.-mālikā 火鬘刑.
パーリ語辞典 水野弘元著
joti:m.n.[Sk.jyotis.cf.jotati] 光輝,火,天火,星.-ṭṭhāna 供犠の火処.-parāyaṇa 光輝に到る.-mālikā 火鬘刑.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
joti:m.n.[Sk.jyotis.cf.jotati] 光輝,火,天火,星.-ṭhāna 供犠の火処.-parāyaṇa 光輝に到る.-mālikā 火鬘刑.-rasa光の露[宝石の一种]
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Joti,【陰】 光,光輝。 【中】 星。 【陽】火。 ~pāsāṇa,【陽】 水晶發熱。~sattha,【中】 天文學。(p138)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Joti,【陰】光,光輝。【中】星。【陽】火。jotipāsāṇa,【陽】水晶發熱。jotisattha,【中】天文學。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
joti: joti(ti)
ေဇာတိ(တိ)
[joti+ṇa]
[ေဇာတိ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
joti: joti(pu)
ေဇာတိ(ပု)
[juta+i.sūci.ju+ti.vi,pi,.jotati dibbatīti joti.,ṭī.33.jotati subhāsubhanimittaṃ pakāsetīti joti,nakkhattabhaṃsaddehi sahacaraṇato napuṃsake.,ṭī.57.jotetīti joti,āloko.mūlaṭī,3.42.(.884.nīti,dhā.66.).(sa-saṃ)]
[ဇုတ+ဣ။ သူစိ။ ဇု+တိ။ ဝိ၊ပိ၊ဓာန္။ ေဇာတတိ ဒိဗၺတီတိ ေဇာတိ။ဓာန္၊ဋီ။၃၃။ေဇာတတိ သုဘာသုဘနိမိတၱံ ပကာေသတီတိ ေဇာတိ၊ နကၡတၱဘံသေဒၵဟိ သဟစရဏေတာ နပုံသေက။ ဓာန္၊ဋီ။၅၇။ ေဇာေတတီတိ ေဇာတိ၊ အာေလာေကာ။မူလဋီ၊၃။၄၂။ (ဓာန္။၈၈၄။နီတိ၊ဓာ။၆၆။လည္းၾကည့္)။ (ေဒ်ာတ္သ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
joti:[f.] light; radiance.(nt.),a star.(m.),fire.(aor.of jotati),shone; became bright.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Joti,(m.nt.) [Sk.jyotis (cp.dyuti) nt.to dyotate,see jotati] 1.light,splendour,radiance S.I,93; A.II,85; Vv 162.-- 2.a star:see cpds.-- 3.fire S.I,169; Th.1,415; J.IV,206; sajotibhūta set on fire S.II,260; A.III,407 sq.; J.I,232.

--parāyaṇa (adj.) attaining to light or glory S.I,93; A.II,85; D.III,233; Pug.51; --pāvaka a brilliant fire Vv 162 (expl.VvA.79:candima-suriya-nakkhatta tāraka-rūpānaṁ sādhāraṇa-nāmaṁ); --pāsāṇa a burning glass made of a crystal DhA.IV,209; --mālikā a certain torture (setting the body on fire:making a fiery garland) M.I,87=A.I,47=II.122=Nd1 154=Nd2 604=Miln.197; --rasa a certain jewel (wishing stone) VvA.111,339; DhA.I,198; Miln.118; --sattha the science of the stars,astronomy:one of the 6 Vedic disciplines:see chaḷaṅga,cp.jotisā.(Page 286)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
joti:Light,fire; a star or constellation
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JOTI:[f] ánh sáng,chiếu ra [nt] một ngôi sao [m] lửa cháy --pāsāṇa [m] kiếng lấy lửa--sattha [nt] thiên văn học
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
joti:ánh sáng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
joti:ေဇာတိ(ပု)
[ဇုတ+ဣ။ သူစိ။ ဇု+တိ။ ဝိ၊ပိ၊ဓာန္။ ေဇာတတိ ဒိဗၺတီတိ ေဇာတိ။ဓာန္၊ဋီ။၃၃။ေဇာတတိ သုဘာသုဘနိမိတၱံ ပကာေသတီတိ ေဇာတိ၊ နကၡတၱဘံသေဒၵဟိ သဟစရဏေတာ နပုံသေက။ ဓာန္၊ဋီ။၅၇။ ေဇာေတတီတိ ေဇာတိ၊ အာေလာေကာ။မူလဋီ၊၃။၄၂။ (ဓာန္။၈၈၄။နီတိ၊ဓာ။၆၆။လည္းၾကည့္)။ (ေဒ်ာတ္သ-သံ)]
(၁) မီး။ (၂) တန္ခိုး၊ အာႏုေဘာ္။ (၃) ေဇာတိနတ္။ (န၊ထီ) (၄) နကၡတ္၊ ၾကယ္၊ တာရာ။ (၅) လ။ (၆) ေန။ (၇) အေရာင္၊ အလင္း။ ေဇာတိေဒဝ-ၾကည့္။ (၈) နကၡတ္ေဗဒင္က်မ္း။ ေဇာတိက-(၂)-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
joti:ေဇာတိ(တိ)
[ေဇာတိ+ဏ]
အလင္းႏွင့္တူေသာ၊ အလင္းေရာင္သဖြယ္-ထြန္းပ-ထင္ရွား-ေသာ၊ ျမင့္ျမတ္ေသာ၊ အထက္တန္းက်ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
joti:ေဇာတိ (ပ၊န)
အလင္း။ ေတာက္ပျခင္း။ ထြန္းေတာက္ျခင္း။ ၾကယ္။ မီး။ ေဗဒင္အတတ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,