Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jināti:= jayati 勝利.aor.jini,ajini,jiniṃsu; inf.jinituṃ; grd.jinitabba; fut.jinissati.
パーリ語辞典 水野弘元著
jināti:= jayati 勝つ.aor.jini,ajini,jiniṃsu; inf.jinituṃ; grd.jinitabba; fut.jinissati.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jināti,(ji + nā),征服,使服從。 【過】 jini。 【過分】 jita。 【現分】 jinanta。【獨】 jinitvā,jitvā。(p136)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jināti,(ji(梵ji)贏+nā),征服,使服從。【過】jini。【過分】jita。【現分】jinanta。【獨】jinitvā,jitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jināti: jināti(kri)
ဇိနာတိ(ႀကိ)
[ji+nā+ti.ji jaye,kilese jināti.rū.513.(-ka.449.nīti,sutta.93va.nīti,dhā.42,428.,5.23).]
[ဇိ+နာ+တိ။ ဇိ ဇေယ၊ ကိေလေသ ဇိနာတိ။႐ူ။၅၁၃။(-ကစၥည္း။၄၄၉။နီတိ၊သုတၱ။၉၃ဝ။နီတိ၊ဓာ။၄၂၊၄၂၈။ေမာဂ္၊၅။၂၃)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jināti:[ji + nā] conquers; subdues.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jināti,=jayati (jeti).See also vi°.(Page 284)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
jināti:To conquer,to defend,to win,to surpass,to exceed,see jayati
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JINĀTI:(ji+nā) chinh phục,chế ngự [aor] jini [pp] jita [prp] jinanta [abs] jinitvā,jitvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jināti:ဇိနာတိ(ႀကိ)
[ဇိ+နာ+တိ။ ဇိ ဇေယ၊ ကိေလေသ ဇိနာတိ။႐ူ။၅၁၃။(-ကစၥည္း။၄၄၉။နီတိ၊သုတၱ။၉၃ဝ။နီတိ၊ဓာ။၄၂၊၄၂၈။ေမာဂ္၊၅။၂၃)။]
(၁) ေအာင္၏၊ ေအာင္ႏိုင္၏၊ ေအာင္ျမင္၏။ (၂) (က) ႐ႈံး၏၊ ဆုံး႐ႈံး၏။ (ခ) ဆုံး႐ႈံးျခင္းကို ျပဳ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jināti:ဇိနာတိ (√ဇ်ာ)
အို၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jināti:ဇိနာတိ (√ဇိ)
ေအာင္၏။ ႏိုင္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,