Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jighacchā:f.[Sk.jighatsā] 飢,飢餓.
パーリ語辞典 水野弘元著
jighacchā:f.[Sk.jighatsā] 飢,飢餓.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jighacchā,【陰】 餓。(p136)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jighacchā,【陰】餓。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jighacchā: jighacchā(thī)
ဇိဃစၧာ(ထီ)
[ghasa+cha+a+ā.ghasitumicchā jighacchā,,ṭī.468.rū.599.,pañcikā,5.4.nirutti.8va1.]
[ဃသ+ဆ+အ+အာ။ ဃသိတုမိစၧာ ဇိဃစၧာ၊ ဓာန္၊ဋီ။၄၆၈။႐ူ။၅၉၉။ ေမာဂ္၊ ပၪၥိကာ၊၅။၄။နိ႐ုတၱိ။၈ဝ၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jighacchā:[f.] hunger.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jighacchā,(f.) [from jighacchati] appetite,hunger,often combd with pipāsā,desire to drink,thirst,e.g.S.I,18; A.II,143,153; Miln.304.-- M.I,13,114; 364; III,97,136; A.III,163; Dh.203 (j.paramā rogā); J.II,445; III,19; (°abhibhūta=chāta); Miln.204,304; Sdhp.118,388.Cp.khudā & chāta.Note.A diff.spelling as dighacchā occurs at A.II,117.(Page 284)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
jighacchā:Hunger
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JIGHACCHĀ:[f] người đói
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jighacchā:ဇိဃစၧာ(ထီ)
[ဃသ+ဆ+အ+အာ။ ဃသိတုမိစၧာ ဇိဃစၧာ၊ ဓာန္၊ဋီ။၄၆၈။႐ူ။၅၉၉။ ေမာဂ္၊ ပၪၥိကာ၊၅။၄။နိ႐ုတၱိ။၈ဝ၁။]
စားလိုျခင္း၊ ဆာေလာင္ျခင္း၊ ဆာမြတ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jighacchā:ဇိဃစၧာ (ဣ)
စားလိုျခင္း။ ငတ္မြတ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,