Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jhāyati:① [Sk.dhyāyati dhyai] 靜慮,做禪定,禪思,思念.pr.jhiyāyati; aor.jhāyiṃsu; opt.jhāyeyya; imper.jhāyāhi; ger.jhiyāya; pp.jhāyita; ppr.sg.nom.jhāyaṃ.② [Sk.kṣāyati kṣai] 燃燒,引火,燒,消盡.pr.3pl.jhāyare; aor.jhāyi; caus.jhāpeti.
パーリ語辞典 水野弘元著
jhāyati:① [Sk.dhyāyati dhyai] 静慮す,禅定をなす,思念す.pr.jhiyāyati; aor.jhāyiṃsu; opt.jhāyeyya; imper.jhāyāhi; ger.jhiyāya; pp.jhāyita; ppr.sg.nom.jhāyaṃ.② [Sk.kṣāyati kṣai] 燃える,引火す,焼ける,消尽す.pr.3pl.jhāyare; aor.jhāyi; caus.jhāpeti.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jhāyati,(jha + ya),燃燒,著火。(p138)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jhāyati,(jhe + a),修禪,冥想。【 過】 jhāyi。【 現分】 jhāyanta。【 獨】 jhāyitvā。(p138)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jhāyati,(jhā燃燒+ya),燃燒,著火。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jhāyati,2 (Sk.ksāyati to burn,ksāy & ksī,cp.khara & chārikā),燃燒(to burn,to be on fire:fig.to be consumed,to waste away,to dry up)。【過】jhāyi。【使】jhāpeti。cp.khīyati2。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jhāyati,1(Sk.dhyāyati,dhī),禪修(to meditate,contemplate,think upon,brood over)。aor.jhāyiṁsu thought of)。【過分】jhāyita。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jhāyati,(jhā沈思+a),修禪,冥想。【過】jhāyi。【現分】jhāyanta。【獨】jhāyitvā。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jhāyati,(jhe + a),meditates or contemplates.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jhāyati:[jhā + ya] burns; to be on fire.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jhāyati,2 [Sk.kṣāyati to burn,kṣāy & kṣī,cp.khara & chārikā] to burn,to be on fire:fig.to be consumed,to waste away,to dry up D.I,50 (=jāleti DA.I,151); III,94 (to make a fire); J.I,61,62; Pv.I,1110 (jhāyare v.l.BB.for ghāyire); Miln.47; PvA.33 (=pariḍayhati); -- aor.jhāyi DhA.II,240 sq.-- (fig.) Dh.155; J.VI,189.-- Caus.jhāpeti.-- Cp.khīyati2.(Page 287)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jhāyati,1 [Sk.dhyāyati,dhī with dhīra,dhīḥ from didheti shine,perceive; cp.Goth.filu-deisei cunning,& in meaning cinteti›citta1] to meditate,contemplate,think upon,brood over (c.Acc.):search for,hunt after D.II,237 (jhānaṁ); S.I,25,57; A.V,323 sq.(+pa,° ni,° ava°); Sn.165,221,425,709,818 (=Nd1 149 pa°,ni°,ava°); Dh.27,371,395; J.I,67,410; Vv 5012; Pv IV.166; Miln.66; SnA 320 (aor.jhāyiṁsu thought of).-- pp.jhāyita.(Page 287)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
jhāyati:To be burning,to burn,to consume; to waste away
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
jhāyati:To meditate,to contemplate,to practise jhāna or mystic meditation
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JHĀYATI:(jhā+ya) thiêu,bị thiêu đốt
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JHĀYATI:(jhe+a) tham thiền,suy tưởng [aor] jhāyi [prp] jhāyanta [abs] jhāyitvā
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jhāyati:ဈာယတိ (√ဈာ,ေဈ)
ကပ္၍ ႐ႈ၏။ ၾကံမႈိင္၏။ မႈိင္ေတြ၏။ ဈာန္႐ႈ၏။ ေလာင္ကၽြမ္း၏။
ဈာနံ ဈာယတိ၊ ဈာန္ကို စီးျဖန္း၏။ သရီေရ ဈာယေႏၲ၊ ကိုယ္ကို မီးေလာင္သည္ရွိေသာ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,