Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jeguccha:,jegucchiya a.[cf.jiguccha] 能(可,應)嫌惡的,能(可,應)嫌厭的.
パーリ語辞典 水野弘元著
jeguccha:,jegucchiya a.[cf.jiguccha] 嫌うベき,厭うベき.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jeguccha,【形】 卑鄙的,討厭的。(p137)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jeguccha,【形】卑鄙的,討厭的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jeguccha: jeguccha(na)
ေဇဂုစၧ(န)
[jiguccha()+ṇa]
[ဇိဂုစၧ(ပုဒ္)+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jeguccha: jeguccha(na)
ေဇဂုစၧ(န)
[jiguccha (vikati)+ṇa]
[ဇိဂုစၧ (ဝိကတိဓာတ္)+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jeguccha:[adj.] contemptible; loathsome.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jeguccha,(adj.) & jegucchiya (J.II,437) [sec.der.fr.jigucchā] contemptible,loathsome,detestable J.IV,305; Vism.250; Th.1,1056; PvA.78,192 (asuci+).Cp.pari°.-- a° not despised Sn.852; Th.1,961.(Page 285)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JEGUCCHA:[a] đáng khinh bỉ,ghét,tởm,không ưa --chī [a] người ghét,tởm hay nên xa lánh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jeguccha:ေဇဂုစၧ(န)
[ဇိဂုစၧ (ဝိကတိဓာတ္)+ဏ]
(၁) ကဲ့ရဲ႕-စက္ဆုပ္-ရြံရွာ-ျခင္း။ (တိ) (၂) ကဲ့ရဲ႕-စက္ဆုပ္-ရြံရွာ-အပ္ေသာ၊ ကဲ့ရဲ႕-စက္ဆုပ္-ရြံရွာ-ဖြယ္ေကာင္းေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jeguccha:ေဇဂုစၧ(န)
[ဇိဂုစၧ(ပုဒ္)+ဏ]
(၁) ကဲ့ရဲ႕-စက္ဆုပ္-ရြံရွာ-တတ္သည္၏အျဖစ္။ (တိ) (၂) ကဲ့ရဲ႕-စက္ဆုပ္-ရြံရွာ-ဖြယ္ရွိေသာ၊ ကဲ့ရဲ႕-စက္ဆုပ္-ရြံရွာ-ဖြယ္ႏွင့္ ယွဉ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jeguccha:ေဇဂုစၧ (တိ) (ဇိဂုစၧာ+ဏ်)
စက္ဆုပ္ဖြယ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,