Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jeṭṭha:[Sk.jyeṣṭha] ① a.最老的,最年長的,最勝的.② f.逝瑟咤月 [相當於五~六月].-māsa ジェッタ(jeṭṭha)月.
パーリ語辞典 水野弘元著
jeṭṭha:[Sk.jyeṣṭha] ① a.最老の,最年長の,最勝の.② f.逝瑟吒月 [五~六月に当る] -māsa ジェッタ月.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jeṭṭha,【 形】 年長的,至高的,最初的。 ~tara,【 形】 較老的,較高的。 ~bhaginī,【陰】 姐,姊。 ~bhātu,~bhātika,【陽】 哥,兄。 ~māsa,【陽】 逝毖咤月(月份名,大約五月至六月之間)。 ~ṭhāpacāyana,【中】 尊敬長輩(對年長者尊敬)。 ~ṭhāpacāyī,【陽】 頂禮長輩。(p137)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jeṭṭha,Jeṭṭhaka【形】年長的,至高的,最初的。jeṭṭhatara,【形】較老的,較高的。jeṭṭhabhaginī,【陰】姐,姊。jeṭṭhabhātu,jeṭṭhabhātika,【陽】哥,兄。jeṭṭhamāsa,【陽】逝毖咤月(月份名,大約五月至六月之間,農歷4月16至5月15)。jeṭṭhāpacāyana,【中】尊敬長輩(對年長者尊敬)。jeṭṭhāpacāyī,【陽】禮敬長輩。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jeṭṭha: jeṭṭha(pu)
ေဇ႒(ပု)
[jeṭṭhā+ṇa.pasatthatamattājeṭṭhā,taṃ yogā jeṭṭho.,ṭī.75.jeṭṭhāya yutto māso jeṭṭho.rū.377.(ṭṭha-saṃ)]
[ေဇ႒ာ+ဏ။ ပသတၳတမတၱာေဇ႒ာ၊ တံ ေယာဂါ ေဇေ႒ာ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၅။ ေဇ႒ာယ ယုေတၱာ မာေသာ ေဇေ႒ာ။႐ူ။၃၇၇။ (ဇ်ဲ႒-သံ)]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jeṭṭha: jeṭṭha(ti)
ေဇ႒(တိ)
[vuḍḍha+iṭṭha.ayañca vuḍḍho ayañcavuḍḍho,ayamimesaṃ visesena vuḍḍhoti jeṭṭho,vuḍḍhasaddā iṭṭhapaccayo,]]vuḍḍhassajo iyaṭṭhesū] ]ti vuḍḍhassa jo,alope parassāsavaṇṇattaṃ.,ṭī.254.iṭṭhapaccaye vuḍḍhassa jādeso,jeṭṭho.,ṭī.693-6.(-ka.262.rū.391.,4.135.nīti,sutta.513.niruttidīpanī.556).pasattha+iṭṭha.ayañca pasattho ayañca pasattho sabbe ime pasatthā ayamimesaṃ visesena pasatthoti...jeyyo,jeṭṭho.rū.392.(-ka.263.niruttidīpanī.557).thīnitea jeṭṭhā.(jyeṭṭha-saṃ)]
[ဝုၯ+ဣ႒။ အယၪၥ ဝုေၯာ အယၪၥဝုေၯာ၊ အယမိေမသံ ဝိေသေသန ဝုေၯာတိ ေဇေ႒ာ၊ ဝုၯသဒၵါ ဣ႒ပစၥေယာ၊ "ဝုၯႆေဇာ ဣယေ႒သူ' 'တိ ဝုၯႆ ေဇာ၊ အေလာေပ ပရႆာသဝဏၰတၱံ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၅၄။ ဣ႒ပစၥေယ ဝုၯႆ ဇာေဒေသာ၊ ေဇေ႒ာ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၉၃-၆။ (-ကစၥည္း။၂၆၂။႐ူ။၃၉၁။ေမာဂ္၊၄။၁၃၅။နီတိ၊သုတၱ။၅၁၃။နိ႐ုတၱိဒီပနီ။၅၅၆)။ ပသတၳ+ဣ႒။ အယၪၥ ပသေတၳာ အယၪၥ ပသေတၳာ သေဗၺ ဣေမ ပသတၳာ အယမိေမသံ ဝိေသေသန ပသေတၳာတိ...ေဇေယ်ာ၊ ေဇေ႒ာ။႐ူ။၃၉၂။ (-ကစၥည္း။၂၆၃။နိ႐ုတၱိဒီပနီ။၅၅၇)။ ထီ၌ ေဇ႒ာ။ (ေဇ်႒-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jeṭṭha:[adj.] elder; supreme; foremost.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jeṭṭha,(adj.) [compar.-superl.formation of jyā power.Gr.bi/a,from ji in jināti & jayati “stronger than others,” used as superl.(& compar.) to vuḍḍha old-elder,eldest.The compar.*jeyya is a grammarian’s construction,see remarks on kaniṭṭha] better (than others),best,first,supreme; first-born; elder brother or sister,elder,eldest D.II,15 (aggo jeṭṭho seṭṭho=the first,foremost & best of all); A.I,108; II,87; III,152; IV,175; J.I,138 (°putta); II,101 (°bhātā),128 (°yakkhinī); IV,137.

--apacāyin,in phrase kule-j.-apacāyin paying due respect to the clan-elders D.III,72,74; S.V,468; Vism.415; DhA.I,265.Same for °apacāyikā (f.) honour to ...Nd2 294,& °apacāyitar D.III,70,71,145,169.--māsa N.of a month SnA 359.(Page 285)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JEṬṬHA:[a] đàn anh,bậc cao cả,trước tiên --bhaginī [f] chị cả --bhātu,bhātika [m] anh cả --māsa [m] tên một tháng (lối tháng sáu,bảy) --thāpacāyana [nt] cung kính bậc trưởng lão,hay đàn anh --ṭhāpacāyi [3] làm lễ các bậc trưởng thượng
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
jeṭṭha:bậc trưởng thượng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jeṭṭha:ေဇ႒(တိ)
[ဝုၯ+ဣ႒။ အယၪၥ ဝုေၯာ အယၪၥဝုေၯာ၊ အယမိေမသံ ဝိေသေသန ဝုေၯာတိ ေဇေ႒ာ၊ ဝုၯသဒၵါ ဣ႒ပစၥေယာ၊ "ဝုၯႆေဇာ ဣယေ႒သူ' 'တိ ဝုၯႆ ေဇာ၊ အေလာေပ ပရႆာသဝဏၰတၱံ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၅၄။ ဣ႒ပစၥေယ ဝုၯႆ ဇာေဒေသာ၊ ေဇေ႒ာ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၉၃-၆။ (-ကစၥည္း။၂၆၂။႐ူ။၃၉၁။ေမာဂ္၊၄။၁၃၅။နီတိ၊သုတၱ။၅၁၃။နိ႐ုတၱိဒီပနီ။၅၅၆)။ ပသတၳ+ဣ႒။ အယၪၥ ပသေတၳာ အယၪၥ ပသေတၳာ သေဗၺ ဣေမ ပသတၳာ အယမိေမသံ ဝိေသေသန ပသေတၳာတိ...ေဇေယ်ာ၊ ေဇေ႒ာ။႐ူ။၃၉၂။ (-ကစၥည္း။၂၆၃။နိ႐ုတၱိဒီပနီ။၅၅၇)။ ထီ၌ ေဇ႒ာ။ (ေဇ်႒-သံ)]
(၁) (က) ႀကီးေသာ၊ ႀကီးျမတ္ေသာ၊ ခ်ီးမြမ္းအပ္-ျမတ္-ေသာ၊ သူ။ (ခ) အႀကီးအကဲ-အႀကီးအမွဴး-ျဖစ္ေသာ၊ သူ။ (ဂ) ေရွးဦး-အစ-ပဌမ-ျဖစ္ေသာ၊ အရာ။ (ပု) (၂) အကိုႀကီး။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jeṭṭha:ေဇ႒(ပု)
[ေဇ႒ာ+ဏ။ ပသတၳတမတၱာေဇ႒ာ၊ တံ ေယာဂါ ေဇေ႒ာ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၅။ ေဇ႒ာယ ယုေတၱာ မာေသာ ေဇေ႒ာ။႐ူ။၃၇၇။ (ဇ်ဲ႒-သံ)]
ေဇ႒နကၡတ္ႏွင့္ယွဉ္ေသာလ၊ နယုန္လ။ ေဇ႒မာသ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jeṭṭha:ေဇ႒ (ပ) (ေဇ႒+ဏ)
ေဇ႒နကၡတ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ နယုန္လ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jeṭṭha:ေဇ႒ (တိ)
အႀကီးျဖစ္သည္။ ဂုဏ္ျဖင့္ ႀကီးသည္။ အရြယ္ျဖင့္ ႀကီးသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,