Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
je:interj.餵! [對輩份或地位或階級等,比自己低的人的叫喚聲].
パーリ語辞典 水野弘元著
je:interj.や一,やよ [目下の者に].
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Je,【代】 叫喚女奴隸或階級低賤的女人的稱呼(=婢女)。(p137)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Je,【代】叫喚聲(oh! ah! now then! Vin.I,232,292.),叫喚女奴隸或卑賤女人的稱呼。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
je: je(bya)
ေဇ(ဗ်)
[je-saddā asaka ma rānitea apruso ni,ekaç bahu 2-rhi.nīti,sutta.nhā-381.rū.nhā-133.rū,ṭī.nhā-81.pāḷiç aṭṭhakathānitea masāmaka so maç chāma je-saddā ra,arācvā ]]maç ma]] ca amā ra.]
[ေဇ-သဒၵါသည္ အရွင္သခင္းတို႔က ကြၽန္မတို႔ကို ေခၚေဝၚရာ၌ အသုံးျပဳေသာ နိပါတ္ပုဒ္ျဖစ္သည္၊ ဧကဝုစ္,ဗဟုဝုစ္ ၂-မ်ိဳးရွိသည္။ နီတိ၊သုတၱ။ ႏွာ-၃၈၁။ ႐ူ။ႏွာ-၁၃၃။႐ူ၊ဋီ။ႏွာ-၈၁။ပါဠိ,အ႒ကထာတို႔၌ ကြၽန္မကိုသာမက ဂုဏ္နိမ့္ေသာ ေခြၽးမ,ျပည့္တန္းဆာမတို႔ကိုလည္း ေဇ-သဒၵါျဖင့္ ေခၚေဝၚသုံးစြဲထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္၊ အရာအားေလ်ာ္စြာ "ဟယ္ကြၽန္မ,ဟယ္ေခြၽးမ" စသည္ျဖင့္ အနက္ျမန္မာ ျပန္ဆိုရသည္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
je:a particle used to address a slave woman or a woman of low grade.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Je,(part.) exclamation:oh! ah! now then! Vin.I,232,292 (gaccha je); M.I,126; VvA.187,207; DhA.IV,105.(Page 285)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
je:Oh!
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JE:tiếng dùng kêu gọi người phụ nữ tôi đòi,hay người phụ nữ hèn hạ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
je:ေဇ(ဗ်)
[ေဇ-သဒၵါသည္ အရွင္သခင္းတို႔က ကြၽန္မတို႔ကို ေခၚေဝၚရာ၌ အသုံးျပဳေသာ နိပါတ္ပုဒ္ျဖစ္သည္၊ ဧကဝုစ္,ဗဟုဝုစ္ ၂-မ်ိဳးရွိသည္။ နီတိ၊သုတၱ။ ႏွာ-၃၈၁။ ႐ူ။ႏွာ-၁၃၃။႐ူ၊ဋီ။ႏွာ-၈၁။ပါဠိ,အ႒ကထာတို႔၌ ကြၽန္မကိုသာမက ဂုဏ္နိမ့္ေသာ ေခြၽးမ,ျပည့္တန္းဆာမတို႔ကိုလည္း ေဇ-သဒၵါျဖင့္ ေခၚေဝၚသုံးစြဲထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္၊ အရာအားေလ်ာ္စြာ "ဟယ္ကြၽန္မ,ဟယ္ေခြၽးမ" စသည္ျဖင့္ အနက္ျမန္မာ ျပန္ဆိုရသည္။]
(က) ဟယ္ကြၽန္မ၊ ဟဲ့ကြၽန္မ။ (ခ) ဟယ္ေခြၽးမ၊ ဟဲ့ေခြၽးမ။ (ဂ) ဟယ္ ျပည့္တန္းဆာမ၊ ဟဲ့ ျပည့္တန္းဆာမ။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
je:ေဇ
ဘူ = ခေယ-ကုန္ျခင္း၌။ ဇယတိ၊ ဇာယတိ၊ ဇီယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
je:ေဇ (အ)
ဟယ္။ ဟယ္ ကၽြန္မ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,