Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jaya:m.[〃cf.jayati] 勝利,征服.-parājaya 勝敗.-sumanā 植物的一種.
パーリ語辞典 水野弘元著
jaya:m.[〃cf.jayati] 勝利,征服.-parājaya 勝敗.-sumanā 植物の一種.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jaya,【陽】 勝利,戰勝。 ~ggaha,~gāha,【陽】 戰勝,幸運的投,幸運的簽。 ~pāna,【 中】 勝利的飲料。 ~sumana,【中】 朱槿(見 Bandhujīvaka)。(p134)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jaya,【陽】勝利,戰勝。jayaggaha,jayagāha,【陽】戰勝,幸運的投,幸運的簽。jayapāna,【中】勝利的飲料。jayasumana,【中】朱槿(見 Bandhujīvaka)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jaya: jaya(kri)
ဇယ(ႀကိ)
[ji+a+hi]
[ဇိ+အ+ဟိ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jaya: jaya(pu,na)
ဇယ(ပု၊န)
[jana+a]
[ဇန+အ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jaya:[m.] victory; conquest.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jaya,[see jayati] vanquishing,overcoming,victory D.I,10; Sn.681; J.II,406; opp.parājaya Vism.401.

--ggaha the lucky die J.IV,322 (=kaṭaggaha,q.v.); --parājaya victory & defeat Dh.201; --pāna the drink of victory,carousing,wassail; °ṁ pivati DhA.I,193; --sumana “victory’s joy,” N.of a plant (cp.jātisumana) Vism.174; DhA.I,17,383.(Page 279)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JAYA:[m] sự thắng trận,sự chinh phục --ggaha,--gāha [m] sự chinh phục,vận số hên --pāna [nt] uống chúc mừng sự thắng trận --sumana [nt] hoa hường đỏ của Trung Hoa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jaya:ဇယ (ပု၊န)
[ဇန+အ]
(၁) ေအာင္ျခင္း၊ ေအာင္ႏိုင္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္း။ (၂) ေအာင္ရာ၊ ေအာင္ႏိုင္ရာ၊ ေအာင္ျမင္ရာ (အခါစသည္)။ ဇယဒၶဇ-ၾကည့္။ (တိ) (၃) ေအာင္ေသာ၊ ေအာင္ႏိုင္ေသာ၊ ေအာင္ျမင္ေသာ၊ သူ။ (၄) ေအာင္အပ္ေသာ (ဥစၥာ)။ ဇယဓန-လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jaya:ဇယ (ႀကိ)
[ဇိ+အ+ဟိ]
ေအာင္ေစသတည္း။ ဇယတိ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jaya:ဇယ (ပ) (√ဇိ+အ)
ေအာင္ျခင္း။ တပေဆးပင္။
အတၱေနာ ဇေယ ဝတၱမာေန၊ မိမိႏိုင္သည္ရွိေသာ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,