Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jappanā:,jappā f.[cf.jappati] 熱望,貪求.
パーリ語辞典 水野弘元著
jappanā:,jappā f.[cf.jappati] 熱望,貪求.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jappanā: jappanā(thī)
ဇပၸနာ(ထီ)
[jappa+yu+ā]
[ဇပၸ+ယု+အာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jappanā,(f.) greed; talk for gain.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jappanā,=jappā Sn.945; Dhs.1059≈.Cp.pa°.(Page 279)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JAPPANĀ:[f] sự tham lam,sự nói lợi cho mình
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
jappanā:thái độ mơ mộng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jappanā:ဇပၸနာ (ထီ)
[ဇပၸ+ယု+အာ]
(၁) ေတာင့္တျခင္း၊ တဏွာ။ (၂) (ငါ့ဥစၥာ,ငါ့ဥစၥာစသည္ျဖင့္ သတၱဝါတို႔ကို) ေျပာဆိုေစျခင္းသေဘာ၊ ေျပာဆိုေစတတ္ေသာ သေဘာတရား၊ တဏွာ။ ဇပၸိတ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jappanā:ဇပၸနာ (ဣ)
ေျပာဆိုျခင္း။ တပ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,