Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
jappā:jappanāf.[cf.jappati] 熱望,貪求
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jappā,jappanā,【陰】 貪欲,為增益而言。(p133)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jappā,jappanā,【陰】貪欲(desire,lust,greed,attachment)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jappā: jappā(thī)
ဇပၸါ(ထီ)
[jappa+a+ā]
[ဇပၸ+အ+အာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jappā:[f.] greed; talk for gain.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jappā,(f.) [to jappati] desire,lust,greed,attachment,hunger (cp.Nd2 on taṇhā) S.I,123 (bhava-lobha°); Sn.1033; Nd2 250; Nett 12; Dhs.279,1059.(Page 279)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
jappā:Desire,lust
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JAPPĀ:[f] sự tham lam,sự nói lợi cho mình
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
jappā:sự mơ mộng,sự mộng ước
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jappā:ဇပၸါ(ထီ)
[ဇပၸ+အ+အာ]
(ငါ့ဥစၥာ,ငါ့ဥစၥာစသည္ျဖင့္ သတၱဝါတို႔ကို) ေျပာဆိုေစျခင္းသေဘာ၊ ေျပာဆိုေစတတ္ေသာ သေဘာတရား၊ တဏွာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jappā:ဇပၸါ (ဣ)
ေျပာဆိုျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,