Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jantāghara:m.暖房,溫室,浴室,火舍.
パーリ語辞典 水野弘元著
jantāghara:m.暖房,温室,浴室,火舎.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
jantāghara:m.暖房,温室,浴室,火舎.-paṭicchādi暖房被覆物.-pīṭha暖房台.-vatta暖房の仪法.-sālā暖房堂
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jantāghara,【中】 蒸汽浴房,桑拿浴屋。(p133)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jantāghara,【中】蒸汽浴房,桑拿浴屋。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jantāghara: jantāghara(na)
ဇႏၲာဃရ(န)
[jantā+ghara.jalanti etthāti jantā,jala dittiyaṃ,ante,]]itthiya matiyavo vā]] ti a,ā,lalopo,janetyatra agginti vā jantā,jana janane,anto,sā eva gharaṃ jantāgharaṃ.,ṭī,214.jāyatīti jaṃ,kiṃ taṃ¿ sarīraṃ.jaṃtāyati rakkhatīti jantā,kā sā¿ tikicchā.gayhateti gharaṃ,kiṃ taṃ¿ nivesanaṃ,jantāya sarīratikicchāya kataṃ gharaṃ jantāgharaṃ.vinayālaṅkāra,ṭī,2.21.je rogaverijetāre jane tāyatīti jantā,jantā ca taṃ gharañcāti jantāgharaṃ.ekakkharakosa,ṭī.]
[ဇႏၲာ+ဃရ။ ဇလႏၲိ ဧတၳာတိ ဇႏၲာ၊ ဇလ ဒိတၱိယံ၊ အေႏၲ၊ "ဣတၳိယ မတိယေဝါ ဝါ" တိ အ၊ အာ၊ လေလာေပါ၊ ဇေနတ်ၾတ အဂၢိႏၲိ ဝါ ဇႏၲာ၊ ဇန ဇနေန၊ အေႏၲာ၊ သာ ဧဝ ဃရံ ဇႏၲာဃရံ။ ဓာန္၊ဋီ၊၂၁၄။ ဇာယတီတိ ဇံ၊ ကႎ တံ¿ သရီရံ။ ဇံတာယတိ ရကၡတီတိ ဇႏၲာ၊ ကာ သာ¿ တိကိစၧာ။ ဂယွေတတိ ဃရံ၊ ကႎ တံ¿ နိေဝသနံ၊ ဇႏၲာယ သရီရတိကိစၧာယ ကတံ ဃရံ ဇႏၲာဃရံ။ ဝိနယာလကၤာရ၊ ဋီ၊၂။၂၁။ေဇ ေရာဂေဝရိေဇတာေရ ဇေန တာယတီတိ ဇႏၲာ၊ ဇႏၲာ စ တံ ဃရၪၥာတိ ဇႏၲာဃရံ။ ဧကကၡရေကာသ၊ ဋီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jantāghara:[nt.] a hot room for steam bath.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jantāghara,[Acc.to Abhp.214=aggisālā,a room in which a fire is kept (viz.for the purpose of a steam bath,i.e.a hot room,cp.in meaning Mhg.kemenate=Lat.caminata,Ger.stube=E.stove; Low Ger.pesel (room)= Lat.pensile (bath) etc.) Etym.uncertain.Bühler KZ 25,p.325=yantra-gṛha (oil-mill?); E.Hardy (D.Lit.Qtg.1902,p.339)=jentāka (hot dry bath),cp.Vin.Texts I.157; III,103.In all probability it is a distorted form (by dissimilation or analogy),perhaps of *jhānt-āgāra,to jhā to burn=Sk.kṣā,jhānti heat or heating (=Sk.kṣāti)+āgāra,which latter received the aspiration of the first part (=āghāra),both being reduced in length of vowels=jant-āghara]--1.a (hot) room for bathing purposes,a sitzbath Vin.I,47,139; II,119,220 sq.,280; III,55; M.III,126; J.II,25,144; Vism.18; Dpvs VIII,45.-- 2.living room J.I,449.(Page 278)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JANTĀGHARA:[nt] phòng để tắm hơi
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
jantāghara:nam truyền đtk dịch dục đường hay ôn dục đường nghĩa gốc là phòng tắm nước nóng kỳ thực,các tỳ khưu xưa khi điều trị vài chứng bệnh nào đó,đã trát bùn vào thân mình rồi hơ lửa,sau đó vào đây tắm lại cho sạch sẽ tỳ khưu ni không được dùng loại nhà tắm này
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jantāghara:ဇႏၲာဃရ (န)
[ဇႏၲာ+ဃရ။ ဇလႏၲိ ဧတၳာတိ ဇႏၲာ၊ ဇလ ဒိတၱိယံ၊ အေႏၲ၊ "ဣတၳိယ မတိယေဝါ ဝါ" တိ အ၊ အာ၊ လေလာေပါ၊ ဇေနတ်ၾတ အဂၢိႏၲိ ဝါ ဇႏၲာ၊ ဇန ဇနေန၊ အေႏၲာ၊ သာ ဧဝ ဃရံ ဇႏၲာဃရံ။ ဓာန္၊ဋီ၊၂၁၄။ ဇာယတီတိ ဇံ၊ ကႎ တံ¿ သရီရံ။ ဇံတာယတိ ရကၡတီတိ ဇႏၲာ၊ ကာ သာ¿ တိကိစၧာ။ ဂယွေတတိ ဃရံ၊ ကႎ တံ¿ နိေဝသနံ၊ ဇႏၲာယ သရီရတိကိစၧာယ ကတံ ဃရံ ဇႏၲာဃရံ။ ဝိနယာလကၤာရ၊ ဋီ၊၂။၂၁။ေဇ ေရာဂေဝရိေဇတာေရ ဇေန တာယတီတိ ဇႏၲာ၊ ဇႏၲာ စ တံ ဃရၪၥာတိ ဇႏၲာဃရံ။ ဧကကၡရေကာသ၊ ဋီ။]
(၁) ကိုယ္ကို ေဆးကုျခင္းငွါ ျပဳအပ္ေသာ အိမ္၊ ေခြၽးထုတ္-ေခြၽးေအာင္း-ရာအိမ္၊ ဇ႐ုံးအိမ္။ (၂) မီးတင္းကုပ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jantāghara:ဇႏၲာဃရ (န)
မီးလႈံစရာအိမ္။ ဇ႐ံုးအိမ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,