Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
janeti:,janayati [janati jan 的 caus.] 生,産,出生.aor.janayi; opt.janayetha; pp.janita.
パーリ語辞典 水野弘元著
janeti:,janayati [janati jan の caus.] 生む,産む,生ず.aor.janayi; opt.janayetha; pp.janita.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Janeti,(jan + e),產生,生產,生。 【現分】 janenta。 【獨】 janetvā。(p133)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Janeti,(jan+e),產生,生產,生。【現分】janenta。【獨】janetvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
janeti: janeti(kā,kri)
ဇေနတိ(ကာ၊ႀကိ)
[jana+ṇe+ti]
[ဇန+ေဏ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
janeti:[jan + e] generates; produces; gives birth.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
janeti:To bring forth,to produce,to beget,to cause,to give rise to
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JANETI:(jan+e) phát sanh ra,sản xuất,sanh đẻ [prp] janenta [abs] janetvā
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
janeti:làm sanh lên,khiến sanh,sản sanh,làm phát sanh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
janeti:ဇေနတိ (ကာ၊ႀကိ)
[ဇန+ေဏ+တိ]
ျဖစ္ေစ၏။ (က) ေမြးဖြား၏။ (ခ) ျပဳျပင္-စီရင္-၏။ (ဂ) မပယ္သတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
janeti:ဇေနတိ (ကာ) (√ဇန္+ေဏ)
ျဖစ္ေစ၏။ ေမြးဖြား၏။
ဥႆာဟံ ဇေနတံု၊ အားထုတ္ျခင္းကို ျဖစ္စိမ့္ေသာငွာ။ ခတၱိယမာနံ ဇေနတြာ၊ မင္းမ်ိဳးတို႔၏ မာန္ကိုျဖစ္ေစ၍။ ေဝဂံ ဇေနတြာ၊ အဟုန္ကို ျဖစ္ေစ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,