Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jambu:f.[〃] 閻浮,野薔薇.-cchāyā 閻浮樹的蔭涼處.-dīpa 閻浮提.-dīpaka 閻浮提人,インド(India,印度)人.-pakka 閻浮果.-pāna 閻浮汁.-saṇḍa 閻浮的森林,閻浮林,インド(India,印度).
パーリ語辞典 水野弘元著
jambu:f.[〃] 閻浮,野ばら.-cchāyā 閻浮樹の蔭.-dīpa 閻浮提.-dīpaka 閻浮提人,インド人.-pakka 閻浮果.-pāna 閻浮汁.-saṇḍa 閻浮の森.閻浮林,インド.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jambu,jambū,【陰】 蒲桃(一種熱帶喬木 (Eugenia Jambolana),有大而厚的葉子,花粉紅色,肉質果實可食用,表面有絨毛,有玫瑰香味),(音譯)閻浮樹。 ~dīpa,【陽】 閻浮提洲,即:印度。 ~pakka,【中】 蒲桃果。 ~saṇḍa,【陽】 蒲桃樹林。(p133)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jambu,jambū(Sk.jambu),【陰】蓮霧,蒲桃(rose-apple﹐一種熱帶喬木 (Eugenia Jambolana),有大而厚的葉子,花粉紅色,肉質果實可食用,表面有絨毛,有玫瑰香味),(音譯)閻浮樹。【形】【陰】jambī,閻浮提少女(sarcastically “rose-apple-maid,” appld to a gardener’s daughter J.III.22)。jambudīpa,【陽】閻浮提洲(the country of the rose-apples i.e.India J I.263; VvA 18; Miln 27,etc.)。jambupakka,【中】蒲桃果(果實為黑色或暗色,Vism 409)。jambusaṇḍa,【陽】蒲桃樹林(rose-apple grove (=jambudīpa,India) Sn 552= Th 1,822.)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jambu: jambu(na)
ဇမၺဳ(န)
[jambū+ṇa]
[ဇမၺဴ+ဏ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jambu:[f.] the rose-apple tree.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jambu,(f.) [Sk.jambu] the rose-apple tree,Eugenia Jambolana J.II,160; V,6; Vv 67; 4413,164.-- As adj.f.jambī sarcastically “rose-apple-maid,” appld to a gardener’s daughter J.III,22.

--dīpa the country of the rose-apples i.e.India J.I,263; VvA.18; Miln.27,etc.--nada see jambonada; --pakka the fruit of Eugenia jambolana,the rose-apple (of black or dark colour) Vism.409; --pesī the rind of the r.-a.fruit J.V,465; --rukka the r.-a.tree DhA.III,211; --saṇḍa rose-apple grove (=°dīpa,N.for India) Sn.552= Th.1,822.(Page 279)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Jambu:A village,in command of which was a Tamil general of the same name,whom Dutthagāmani slew.Mhv.xxv.15.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JAMBU:,(ù) [f] trái đào,cây mận đỏ,--ṇīpa [m] diêm phù châu,xứ có cây đào,là Ấn Độ --pakka [nt] trái trâm--saṇṇa [m] vườn đào,mận
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jambu:ဇမၺဳ(န)
[ဇမၺဴ+ဏ]
သေျပသီး။ ဇမၺဳဝ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jambu:ဇမၺဳ (န)
သေျပသီး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jambu:ဇမၺဳ (ဣ)
သေျပပင္။ Eugenia Jambu

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,