Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jambhanā,【陰】 打哈欠,喚醒,鼓勵。(p134)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jambhanā,【陰】打哈欠,喚醒,鼓勵。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jambhanā: jambhanā(thī)
ဇမ႓နာ(ထီ)
[jabhi+yu+ā]
[ဇဘိ+ယု+အာ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jambhanā:[f.] yawning; arousing.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jambhanā,(f.) [to jambhati] arousing,activity,alertness Vbh.352.(Page 279)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JAMBHANĀ:[f] sự ngáp,sự thức dậy
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
jambhanā:sự ray rứt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jambhanā:ဇမ႓နာ (ထီ)
[ဇဘိ+ယု+အာ]
တုန္လႈပ္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jambhanā:ဇမ႓နာ (ဣ) (√ဇဘ္+ယု)
လႈပ္ရွားထႂကြျခင္း။ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,