Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jala:n.[〃] 水.-dhara 海.
パーリ語辞典 水野弘元著
jala:n.[〃] 水.-dhara 海.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
jala:n.[〃] 水.-kīḷā水祭.-dhara 海.-sāṭikā洗浴衣,水浴衣
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jala,【中】 水。 ~gocara,~cara,【形】 住在水的,水生動物。 【陽】 魚。~ja,【形】 從水中生的,從水中躍出的。 【中】 睡蓮。 【陽】 魚。 ~da,~dhara,【陽】 雨雲。 ~niggama,【陽】 水的出口,排水溝。 ~ādhāra,【陽】 蓄水,水庫。 ~ālaya,~āsaya,【陽】 湖,人造的池塘。(p134)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jala,2﹐發亮,燃燒。Jalaṁ aggīva bhāsatīti rattiṁ pabbatamatthake jalamāno aggi viya virocati.(如火在山頂燃燒︰夜晚,如火在山頂燃燒,照耀。)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jala,1(Sk.jala),【中】水(water)。jalagocara,jalacara,【形】住在水的,水生動物。【陽】魚。jalaja,【形】從水中生的,從水中躍出的。【中】睡蓮。【陽】魚。jalada,jaladhara,【陽】雨雲。jalaniggama,【陽】水的出口,排水溝。jalādhāra,【陽】蓄水,水庫。jalālaya,jalāsaya,【陽】湖,人造的池塘。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jala: jala(na)
ဇလ(န)
[jala+a.jala dhaññe,a.jalasandane vā.jalati sandatīti jalaṃ.sūci.(,ṭī.661.nīti,dhā.167.).]
[ဇလ+အ။ ဇလ ဓေည၊ အ။ ဇလသႏၵေန ဝါ။ ဇလတိ သႏၵတီတိ ဇလံ။ သူစိ။ (ဓာန္၊ဋီ။၆၆၁။ နီတိ၊ဓာ။၁၆၇။ လည္းၾကည့္)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jala:[nt.] water.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jala,(nt.) [Sk.jala,conn.with gala drop (?),prob.dialectical; cp.udaka] water Sn.845; J.I,222; III,188; IV,137.

--gocara living in the water J.II,158.--ja born or sprung from w.J.IV,333; V,445; VvA.42; --da “giving water,” rain-cloud Dāvs.V,32; --dhara [cp.jalandhara rain-cloud] the sea Miln.117; --dhi=prec.Dāvs.V,38.(Page 279)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JALA:[nt] nước (uống) --gocara,--cara [a] ở dưới nước,thủy cầm [m] con cá --ja [a] sanh từ trong nước [nt] cọng sen [m] con cá --da,--dhara [m] mây mưa --niggama [m] cống để tháo nước,rãnh mương để rút nước --ādhāra [m] hồ chứa nước --ālaya,--āsaya [m] cái hồ,cái hầm chứa nước
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jala:ဇလ (န)
[ဇလ+အ။ ဇလ ဓေည၊ အ။ ဇလသႏၵေန ဝါ။ ဇလတိ သႏၵတီတိ ဇလံ။ သူစိ။ (ဓာန္၊ဋီ။၆၆၁။ နီတိ၊ဓာ။၁၆၇။ လည္းၾကည့္)။]
(၁) ေရ။ (ပု) (၂) ဇလမည္ေသာနတ္။ ဇလမဂၢိ-ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
jala:ဇလ
ဘူ = ဒိတၱိ စလန တိကၡ ဓေညသု-ေတာက္ပျခင္း,တုန္လႈပ္ျခင္း,ထက္ျမက္ျခင္း,ျပည့္စုံျခင္းတို႔၌။
စု = ဆာဒေန-ဖုံးလႊမ္းျခင္း၌။ ဇလတိ၊ ဇာေလတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jala:ဇလ (န)
ေရ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,