Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jaghana,【中】 腰部,臀部。(p132)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jaghana,【中】腰部,臀部。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jaghana: jaghana(na)
ဇဃန(န)
[hana+yu.hanadhātumhā yu,hassa dvittaṃç hassa joç hanassa gho ca,jaghanaṃ.,ṭī.272.haññatīti jaghanaṃ.sūci.hana+na.hanissa jagho,haññatīti jaghanaṃ,kaṭi.ṇvādi.1va7.(,sya-).]
[ဟန+ယု။ ဟနဓာတုမွာ ယု၊ ဟႆ ဒြိတၱံ,ဟႆ ေဇာ,ဟနႆ ေဃာ စ၊ ဇဃနံ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၇၂။ ဟညတီတိ ဇဃနံ။ သူစိ။ ဟန+န။ ဟနိႆ ဇေဃာ၊ ဟညတီတိ ဇဃနံ၊ကဋိ။ဏြာဒိ။၁ဝ၇။ (ေတာင္ေပါက္၊သ်-လည္းၾကည့္)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jaghana:[nt.] the lion; the buttocks.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jaghana,(nt.) [Vedic jaghana,cp.Gr.koxw/nh; see jaṅghā] the loins,the buttocks Vin.II,266; J.V,203.(Page 277)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JAGHANA:[nt] chỗ gần thắt lưng,mông đít
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jaghana:ဇဃန (န)
[ဟန+ယု။ ဟနဓာတုမွာ ယု၊ ဟႆ ဒြိတၱံ,ဟႆ ေဇာ,ဟနႆ ေဃာ စ၊ ဇဃနံ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၇၂။ ဟညတီတိ ဇဃနံ။ သူစိ။ ဟန+န။ ဟနိႆ ဇေဃာ၊ ဟညတီတိ ဇဃနံ၊ကဋိ။ဏြာဒိ။၁ဝ၇။ (ေတာင္ေပါက္၊သ်-လည္းၾကည့္)။]
(၁) ခါး။ (၂) တင္ပါး။ (၃) တင္ပါး၏-ေရွ႕အဖို႔-ေရွ႕ပိုင္း၊ တင္းပါးခြက္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jaghana:ဇဃန (န)
တင္ပါး။ ခါးေစာင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,