Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
jaggati:= jāgarati.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jaggati,(jagg + a),看守,滋養,清醒地躺著。 【過】 jaggi。 【獨】 jaggitvā。(p132)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jaggati,(jagg+a),看守,滋養,清醒地躺著。【過】jaggi。【獨】jaggitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jaggati: jaggati(kri)
ဇဂၢတိ(ႀကိ)
[jāgara+a+ti.ra khye,ga dvepru,ā a pru.]
[ဇာဂရ+အ+တိ။ ရ ကို ေခ်၊ ဂ ကို ေဒြေဘာ္ျပဳ၊ အာ ကို အ ျပဳ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jaggati: jaggati(kri)
ဇဂၢတိ(ႀကိ)
[jagga+a+ti]
[ဇဂၢ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jaggati:[jagg + a] watches over; nourishes; lies awake.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jaggati,(=jāgarati,Dhtp 22 gives jagg as root in meaning “niddā-khaya.”] (a) to watch,to lie awake J.V,269.‹-› (b) to watch over,i.e.to tend,to nourish,rear,bring up J.I,148 (dārakaṁ),245 (āsīvisaṁ).(Page 277)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
jaggati:To watch
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JAGGATI:(jagg+a) canh gác chừng,nuôi dưỡng,còn thức,nằm chưa ngủ aro jaggi [abs] jaggitvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jaggati:ဇဂၢတိ (ႀကိ)
[ဇဂၢ+အ+တိ]
(၁) ေစာင့္ေရွာက္၏။ (၂) လုပ္ေကြၽး-ေမြးျမဴ-ျပဳစု-၏။ (၃) သုတ္သင္၏။ (က) ရွင္းလင္း၏။ (ခ) ျပဳျပင္-ျပင္ဆင္-၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jaggati:ဇဂၢတိ (ႀကိ)
[ဇာဂရ+အ+တိ။ ရ ကို ေခ်၊ ဂ ကို ေဒြေဘာ္ျပဳ၊ အာ ကို အ ျပဳ။]
ႏိုး၏၊ ႏိုးၾကား၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jaggati:ဇဂၢတိ (√ဇဂၢ္,ဇာဂရ္)
ႏိုးၾကား၏။ ေစာင့္ေရွာက္၏။ လုပ္ေကၽြး၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,