Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jaccabadhira: jaccabadhira(ti)
ဇစၥဗဓိရ(တိ)
[jāti+andha+badhira.andha- khye.]
[ဇာတိ+အႏၶ+ဗဓိရ။ အႏၶ-ပုဒ္ကို ေခ်။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jaccabadhira: jaccabadhira(ti)
ဇစၥဗဓိရ(တိ)
[jāti+badhira.jātisaddassa jaccādeso hoti kvaci byañjane pare.jaccabadhiro,jātibadhiro vā.jaccajaḷo,jātijaḷo vā.nīti,sutta.125.jāti+abadhira.badhirova abadhiro.tabbhāvatthohi ayamakāroç ]]anavajja]]nti ettha akāro viya.jātiyā abadhiro jaccabadhiro.jaccamūgajaccajaḷasaddesupi eseva nayo.maṇimañjū,2.13.]
[ဇာတိ+ဗဓိရ။ ဇာတိသဒၵႆ ဇစၥာေဒေသာ ေဟာတိ ကြစိ ဗ်ၪၨေန ပေရ။ ဇစၥဗဓိေရာ၊ ဇာတိဗဓိေရာ ဝါ။ ဇစၥဇေဠာ၊ ဇာတိဇေဠာ ဝါ။ နီတိ၊သုတၱ။၁၂၅။ဇာတိ+အဗဓိရ။ ဗဓိေရာဝ အဗဓိေရာ။ တဗ႓ာဝေတၳာဟိ အယမကာေရာ,"အနဝဇၨ"ႏၲိ ဧတၳ အကာေရာ ဝိယ။ ဇာတိယာ အဗဓိေရာ ဇစၥဗဓိေရာ။ ဇစၥမူဂဇစၥဇဠသေဒၵသုပိ ဧေသဝ နေယာ။ မဏိမၪၨဴ၊၂။၁၃။]
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
jaccabadhira:đạt đến phi tưởng phi phi tưởng thiên
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jaccabadhira:ဇစၥဗဓိရ (တိ)
[ဇာတိ+ဗဓိရ။ ဇာတိသဒၵႆ ဇစၥာေဒေသာ ေဟာတိ ကြစိ ဗ်ၪၨေန ပေရ။ ဇစၥဗဓိေရာ၊ ဇာတိဗဓိေရာ ဝါ။ ဇစၥဇေဠာ၊ ဇာတိဇေဠာ ဝါ။ နီတိ၊သုတၱ။၁၂၅။ဇာတိ+အဗဓိရ။ ဗဓိေရာဝ အဗဓိေရာ။ တဗ႓ာဝေတၳာဟိ အယမကာေရာ,"အနဝဇၨ"ႏၲိ ဧတၳ အကာေရာ ဝိယ။ ဇာတိယာ အဗဓိေရာ ဇစၥဗဓိေရာ။ ဇစၥမူဂဇစၥဇဠသေဒၵသုပိ ဧေသဝ နေယာ။ မဏိမၪၨဴ၊၂။၁၃။]
ပဋိသေႏၶအားျဖင့္ နားပင္းေသာ၊ သူ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jaccabadhira:ဇစၥဗဓိရ (တိ)
[ဇာတိ+အႏၶ+ဗဓိရ။ အႏၶ-ပုဒ္ကို ေခ်။]
ပဋိသေႏၶအားျဖင့္ မ်က္စိလည္းကန္း,နားလည္းပင္းေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jaccabadhira:ဇစၥ-ဗဓိရ (ပ)
ပဋိသေႏၶအားျဖင့္ နားပင္းေသာသူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,