Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jaṅghapesanika,【中】 步行運送信息。【陽】 攜帶信息的人。(p132)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jaṅghapesanika,【中】步行運送資訊。【陽】攜帶資訊的人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jaṅghapesanika: jaṅghapesanika(na)
ဇဃၤေပသနိက(န)
[jaṅghā+pesanika]
[ဇဃၤာ+ေပသနိက]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jaṅghapesanika:[nt.] carrying messages on foot; (m.),one who carries messages.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JAṄGHAPESANIKA:[nt] sự đem tin tức bằng đường bộ [m] người đem tin
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
jaṅghapesanika:làm tay sai
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jaṅghapesanika:ဇဃၤေပသနိက (န)
[ဇဃၤာ+ေပသနိက]
ေျခသလုံး-ျမင္းေခါင္း-တို႔ျဖင့္ ခစားျခင္း၌ ယွဉ္ေသာ အမႈ၊ သလုံးျမင္းေခါင္း တို႔ျဖင့္ အေစ အပါးခံမႈ၊ ရြာတပါး,အရပ္တပါးသို႔ လူတို႔၏ အသြားအျပန္ သတင္းစကားကို ပို႔ေဆာင္မႈ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jaṅghapesanika:ဇဃၤ-ေပသနိက (တိ)
သလံုးျမင္းေခါင္းျဖင့္ အေစအပါးခံေသာ။ေပသနိယ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,