Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jaṅghamagga,【陽】 小路,步行道。(p132)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jaṅghamagga,【陽】小路,步行道。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jaṅghamagga: jaṅghamagga(pu)
ဇဃၤမဂၢ(ပု)
[jaṅghā+magga.jaṅghāhi gato maggo jaṅghamaggo.,ṭī.191-2.]
[ဇဃၤာ+မဂၢ။ ဇဃၤာဟိ ဂေတာ မေဂၢါ ဇဃၤမေဂၢါ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၉၁-၂။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jaṅghamagga:[m.] foot-path.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JAṄGHAMAGGA:[m] đường mòn (đi chân)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jaṅghamagga:ဇဃၤမဂၢ(ပု)
[ဇဃၤာ+မဂၢ။ ဇဃၤာဟိ ဂေတာ မေဂၢါ ဇဃၤမေဂၢါ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၉၁-၂။]
ေျခသလုံး-ျမင္းေခါင္း-တို႔ျဖင့္-သြားရေသာ-ခရီး-လမ္း၊ ေျခေၾကာင္းခရီး၊ ေျခလ်င္လမ္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jaṅghamagga:ဇဃၤ-မဂၢ (ပ)
သလံုးျမင္းေခါင္းျဖင့္ သြားရာခရီး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,