Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jaṅghā:f.[〃] 脛部,脛.-aṭṭhi 脛骨.-pesanika 跑腿,跑腿的人,(靠雙腳走或跑)傳達訊息(carrying messages on foot),(靠雙腳走或跑)傳達訊息的人.-vihāra 歩行的狀態 (the state of walking about (like a wanderer)).
パーリ語辞典 水野弘元著
jaṅghā:f.[〃] すね,脛.-aṭṭhi 脛骨.-pesanika 使い走り.-vihāra 歩行の状態.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jaṅghā,【陰】 小腿,腿肚子。 ~bala,【中】 腿力。 ~vihāra,【陽】 步行(像雲遊者)。(p132)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jaṅghā,﹐jaṅgha-﹐【陰】小腿,脛,腿肚子。jaṅghaṭṭhika,,【中】脛骨。jaṅghābala,【中】腿力。jaṅghāvihāra,【陽】步行。jaṅghavihāratthāya ‹ jaṅghā-vihāra-attha,jaṅghā-vihāra「步行之狀態」;-atthāya (Dat.) 或atthaṁ (Acc.) 表達「目的」,「為了(散步而來)」。又,āgato’mhi = āgato amhi; āgata,pp. ‹ ā-gam,āgacchati; amhi,pres.1sg.‹ as,atthi。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jaṅghā: jaṅghā(thī)
ဇဃၤာ(ထီ)
[ṅghā+a+ā]
[ဃၤာ+အ+အာ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jaṅghā: jaṅghā(thī)
ဇဃၤာ(ထီ)
[jana+gha+ā.jana jananetīmasmāgho hoti,manānaṃ niggahītanti nassaniggahītaṃ,jāyati gamanametāyāti jaṅghā,pāṇyaṅgaviso.ṇvādi.37.]
[ဇန+ဃ+အာ။ ဇန ဇနေနတီမသၼာေဃာ ေဟာတိ၊ မနာနံ နိဂၢဟီတႏၲိ နႆနိဂၢဟီတံ၊ ဇာယတိ ဂမနေမတာယာတိ ဇဃၤာ၊ ပါဏ်ဂၤဝိေသာ။ ဏြာဒိ။၃၇။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jaṅghā:[f.] the lower leg; the calf of the leg.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jaṅghā,(f.) [Vedic jaṅghā; cp.Av.zanga,ankle; Goth.gaggan,to go; Ags.gang,walk.From *gheṅgh to walk; see also jaghana] the leg,usually the lower leg (from knee to ankle) D.II,17≈(S.I,16=Sn.165 (eṇi°); Sn.610; J.II,240; V,42; VI,34; ThA.212).In cpds.jaṅgha° (except in jaṅghā-vihāra).

--ummagga a tunnel fit for walking J.VI,428; --pesanika adj.going messages on foot Vin.III,185; J.II,82; Miln.370 (°iya); Vism.17.--bala(ṁ) (nissāya) by means of his leg (lit.by the strength of,cp.Fr.à force de); --magga a footpath J.II,251; V,203; VvA.194.--vihāra the state of walking about (like a wanderer),usually in phrase °ṁ anucaṅkamati anuvicarati D.I,235; M.I,108; Sn.p.105,p.115; or °ṁ carati PvA.73.-- A.I,136; J.II,272; IV,7,74; DhA.III,141.(Page 277)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
jaṅghā:The leg The lower part of the leg from the knee to the ancle
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JAṄGHĀ:[f] bắp chuối,ống quyển --bala [nt] sức mạnh của ống chân --vihāra [m] đi bách bộ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jaṅghā:ဇဃၤာ (ထီ)
[ဇန+ဃ+အာ။ ဇန ဇနေနတီမသၼာေဃာ ေဟာတိ၊ မနာနံ နိဂၢဟီတႏၲိ နႆနိဂၢဟီတံ၊ ဇာယတိ ဂမနေမတာယာတိ ဇဃၤာ၊ ပါဏ်ဂၤဝိေသာ။ ဏြာဒိ။၃၇။]
ေျခသလုံး၊ ျမင္းေခါင္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jaṅghā:ဇဃၤာ (ထီ)
[ဃၤာ+အ+အာ]
ေျခသလုံး-ျမင္းေခါင္း-ႏွင့္ တူေသာအရာ။ (က) ေစတီေတာ္၏-ေစာင္းတန္း-အုတ္ေလွကား။ (ခ) ေစတီေတာ္၏ ပန္းတင္ခုံ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jaṅghā:ဇဃၤာ (ဣ)
ျမင္းေခါင္း။ ေျခသလံုး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,