Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jañña:a.[janya] 出生良好的,高貴的,美的.cf.ājañña.
パーリ語辞典 水野弘元著
jañña:a.[janya] よき生れの,高貴の,美しき.cf.ājañña.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jañña,【形】 純粹的,貴族的,迷人的,好出生。(p133)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jañña,【形】純粹的,貴族的,迷人的,好出生。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jañña: jañña(na)
ဇည(န)
[janī+ṇya]
[ဇနီ+ဏ်]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jañña: jañña(ti)
ဇည(တိ)
[jana+ṇya]
[ဇန+ဏ်]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jañña: jañña(ti)
ဇည(တိ)
[ñā+nā+ṇya]
[ဉာ+နာ+ဏ်]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jañña: jañña(ti)
ဇည(တိ)
[jana+ṇe+ṇya]
[ဇန+ေဏ+ဏ်]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jañña:[adj.] pure; noble; charming; of good birth.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jañña,(adj.) [=janya,cp.jātya; see kula & koleyyaka] of (good) birth,excellent,noble,charming,beautiful M.I,30 (jaññajañña,cp.p.528); J.II,417 (=manāpa sādhu). J.II,436.(Page 277)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JAÑÑA:[a] trong sạch,cao cả,sanh ra cao quí,mỹ lệ,duyên dáng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jañña:ဇည (တိ)
[ဇန+ေဏ+ဏ်]
ျဖစ္ေစအပ္ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jañña:ဇည (တိ)
[ဉာ+နာ+ဏ်]
သိ-အပ္-သင့္-ထိုက္-ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jañña:ဇည (တိ)
[ဇန+ဏ်]
လူအေပါင္းသည္-ၾကည့္႐ႈအပ္-ၾကည့္႐ႈထိုက္-ၾကည့္႐ႈေလာက္-ေသာ၊ စင္ၾကယ္ေကာင္းျမတ္-ျမတ္ႏိုးအပ္-ေသာ။ ဇညဇည-(၁)-လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jañña:ဇည (န)
[ဇနီ+ဏ်]
လက္ထပ္ၿပီးစ မိန္းမအတြက္ ေဆာင္ယူအပ္ေသာ အရာဝတၳဳမဂၤလာလက္ေဆာင္၊ လက္ေဆာင္ေကာင္း။ ဇညဇည-(၂)-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jañña:ဇည (√ဇန္+ယ)
အမ်ိဳးေကာင္းေသာ။ ျမတ္ေသာ။ ႏွစ္လိုဖြယ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,