Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jaññū: jaññū(kri)
ဇညဴ(ႀကိ)
[ñā+nā+eyyuṃ.,sya,6.62,63-nitea ]eyyuṃ] ]ñū]pruyuea ]jaññū]hu ,chaṭṭhamū aṃ,2.31va-nitea ]mā maṃ jaññūti icchati]hu ç abhi,vi.372.suttani.298.mahāni.61-nitea ]mā maṃ jaññāti icchati]hu 2-ra, aṃ,ṭṭha,3.115-nitea ]mā maṃ jaññūti mā maṃ jānātu] hu ra, ra abhi,ṭṭha,2.474-nitea ]mayākataṃ idaṃ pāpakammaṃ mā keci jāniṃsu]hu ç suttani,ṭṭha,1.162-nitea ]yathā aññena jānanti]huç mahāni,ṭṭha.179-nitea ]mā maṃ jaññāti icchatīti ]]mayhaṃ kataṃ pāpaṃ paremā jāniṃsū]]ti paccāsīsati]hu ]jaññū]eiea ka bahu pra yuea mogga nisyaa ]eyyuṃ] ]ñū]prukā ]mā maṃ jaññūti icchati]hu tarhicerāeiea,aṃ,ṭṭha,3-nitea eyyuṃeiea āsiṭṭhaa praso ]mā maṃ jaññūti mā maṃ jānantu] sā rāeiea.]
[ဉာ+နာ+ဧယ်ဳံ။ ေမာဂ္၊သ်၊၆။၆၂၊၆၃-တို႔၌ 'ဧယ်ဳံ'ကို 'ဉဴ'ျပဳ၍ 'ဇညဴ'ၿပီးသည္ဟု မိန္႔ဆိုသည္၊ ဆ႒မူ အံ၊ ၂။၃၁ဝ-၌ 'မာ မံ ဇညဴတိ ဣစၧတိ'ဟု လည္းေကာင္း,အဘိ၊ဝိ။၃၇၂။ သုတၱနိ။၂၉၈။မဟာနိ။၆၁-တို႔၌ 'မာ မံ ဇညာတိ ဣစၧတိ'ဟုလည္းေကာင္း ပါဌ္ ၂-မ်ိဳးေတြ႕ရသည္၊ ထို႔ျပင္ အံ၊႒၊၃။၁၁၅-၌ 'မာ မံ ဇညဴတိ မာ မံ ဇာနာတု' ဟုဖြင့္ဆိုထားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္၊ ယင္းသို႔ ေတြ႕ရေသာ္လည္း အဘိ၊႒၊၂။၄၇၄-၌ 'မယာကတံ ဣဒံ ပါပကမၼံ မာ ေကစိ ဇာနႎသု'ဟု လည္းေကာင္း,သုတၱနိ၊႒၊၁။၁၆၂-၌ 'ယထာ အေညန ဇာနႏၲိ'ဟုလည္းေကာင္း,မဟာနိ၊႒။၁၇၉-၌ 'မာ မံ ဇညာတိ ဣစၧတီတိ "မယွံ ကတံ ပါပံ ပေရမာ ဇာနႎသူ"တိ ပစၥာသီသတိ'ဟု လည္းေကာင္း 'ဇညဴ'၏ ကတၱားကို ဗဟုဝုစ္ျဖင့္ သုံးႏႈန္းဖြင့္ျပထားသည္ကို ေထာက္၍ ေမာဂၢလႅာန္ နိသ်မိန္႔ဆိုသည့္အတိုင္း 'ဧယ်ဳံ'ကို 'ဉဴ'ျပဳကာ 'မာ မံ ဇညဴတိ ဣစၧတိ'ဟု တေျပးတည္းပါဌ္မွန္ရွိေစရာ၏၊ အံ၊႒၊၃-၌လည္း ဧယ်ဳံ၏ အာသိ႒အနက္ကို ဖြင့္ျပေသာအားျဖင့္ 'မာ မံ ဇညဴတိ မာ မံ ဇာနႏၲဳ' သည္သာ ပါဌ္မွန္ျဖစ္ရာ၏။]
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jaññū:ဇညဴ(ႀကိ)
[ဉာ+နာ+ဧယ်ဳံ။ ေမာဂ္၊သ်၊၆။၆၂၊၆၃-တို႔၌ 'ဧယ်ဳံ'ကို 'ဉဴ'ျပဳ၍ 'ဇညဴ'ၿပီးသည္ဟု မိန္႔ဆိုသည္၊ ဆ႒မူ အံ၊ ၂။၃၁ဝ-၌ 'မာ မံ ဇညဴတိ ဣစၧတိ'ဟု လည္းေကာင္း,အဘိ၊ဝိ။၃၇၂။ သုတၱနိ။၂၉၈။မဟာနိ။၆၁-တို႔၌ 'မာ မံ ဇညာတိ ဣစၧတိ'ဟုလည္းေကာင္း ပါဌ္ ၂-မ်ိဳးေတြ႕ရသည္၊ ထို႔ျပင္ အံ၊႒၊၃။၁၁၅-၌ 'မာ မံ ဇညဴတိ မာ မံ ဇာနာတု' ဟုဖြင့္ဆိုထားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္၊ ယင္းသို႔ ေတြ႕ရေသာ္လည္း အဘိ၊႒၊၂။၄၇၄-၌ 'မယာကတံ ဣဒံ ပါပကမၼံ မာ ေကစိ ဇာနႎသု'ဟု လည္းေကာင္း,သုတၱနိ၊႒၊၁။၁၆၂-၌ 'ယထာ အေညန ဇာနႏၲိ'ဟုလည္းေကာင္း,မဟာနိ၊႒။၁၇၉-၌ 'မာ မံ ဇညာတိ ဣစၧတီတိ "မယွံ ကတံ ပါပံ ပေရမာ ဇာနႎသူ"တိ ပစၥာသီသတိ'ဟု လည္းေကာင္း 'ဇညဴ'၏ ကတၱားကို ဗဟုဝုစ္ျဖင့္ သုံးႏႈန္းဖြင့္ျပထားသည္ကို ေထာက္၍ ေမာဂၢလႅာန္ နိသ်မိန္႔ဆိုသည့္အတိုင္း 'ဧယ်ဳံ'ကို 'ဉဴ'ျပဳကာ 'မာ မံ ဇညဴတိ ဣစၧတိ'ဟု တေျပးတည္းပါဌ္မွန္ရွိေစရာ၏၊ အံ၊႒၊၃-၌လည္း ဧယ်ဳံ၏ အာသိ႒အနက္ကို ဖြင့္ျပေသာအားျဖင့္ 'မာ မံ ဇညဴတိ မာ မံ ဇာနႏၲဳ' သည္သာ ပါဌ္မွန္ျဖစ္ရာ၏။]
သိကုန္ရာ၏။ ဇာနာတိ-ၾကည့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,