Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
jaññā:[jānātiのopt.]知るベきである
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jaññā,願他知(3.sg.opt.)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jaññā: jaññā(kri,vi)
ဇညာ(ႀကိ၊ဝိ)
[ñā+nā+tvā]
[ဉာ+နာ+တြာ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jaññā: jaññā(kri)
ဇညာ(ႀကိ)
[ñā+nā+ssasi.,sya,6.62.63.]
[ဉာ+နာ+ႆသိ။ ေမာဂ္၊သ်၊ ၆။၆၂။၆၃။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jaññā: jaññā(kri)
ဇညာ(ႀကိ)
[ñā+nā+ssanti]
[ဉာ+နာ+ႆႏၲိ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jaññā: jaññā(kri)
ဇညာ(ႀကိ)
[ñā+nā+eyyāsi.,sya,6.62.63.]
[ဉာ+နာ+ဧယ်ာသိ။ ေမာဂ္၊ သ်၊၆။၆၂။၆၃။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jaññā: jaññā(kri)
ဇညာ(ႀကိ)
[ñā+nā+eyyuṃ]
[ဉာ+နာ+ဧယ်ဳံ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jaññā: jaññā(kri)
ဇညာ(ႀကိ)
[ñā+nā+eyya.ka.47va,5va8,5va9.]
[ဉာ+နာ+ဧယ်။ ကစၥည္း။ ၄၇ဝ၊၅ဝ၈၊၅ဝ၉။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jaññā,(3rd sing.pot.of ñā),to know.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
jaññā:hay biết
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jaññā:ဇညာ (ႀကိ)
[ဉာ+နာ+ဧယ်။ ကစၥည္း။ ၄၇ဝ၊၅ဝ၈၊၅ဝ၉။]
သိရာ၏။ ဇာနာတိ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jaññā:ဇညာ (ႀကိ)
[ဉာ+နာ+ဧယ်ဳံ]
သိကုန္ရာ၏။ ဇာနာတိ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jaññā:ဇညာ (ႀကိ)
[ဉာ+နာ+ဧယ်ာသိ။ ေမာဂ္၊ သ်၊၆။၆၂။၆၃။]
သိရာ၏။ ဇာနာတိ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jaññā:ဇညာ (ႀကိ)
[ဉာ+နာ+ႆႏၲိ]
သိကုန္လတၱံ႕။ ဇာနာတိ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jaññā:ဇညာ (ႀကိ)
[ဉာ+နာ+ႆသိ။ ေမာဂ္၊သ်၊ ၆။၆၂။၆၃။]
သိလတၱံ႕။ ဇာနာတိ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jaññā:ဇညာ (ႀကိ၊ဝိ)
[ဉာ+နာ+တြာ]
သိ၍။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jaññā:ဇညာ
သိရာ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,