Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jūta:n.[Sk.dyūta] 賭博,骰子遊戲.
パーリ語辞典 水野弘元著
jūta:n.[Sk.dyūta] 賭博,さいころ遊び.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
jūta:n.[Sk.dyūta] 賭博,さいころ遊び.-gīta赌(かけ)歌
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jūta,【中】 賭博。 ~kāra,【陽】 賭鬼,賭徒。(p137)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jūta,(Sk.dyūta pp.of div,dīvyati),【中】賭博(gambling,playing at dice D.I,7 (jūtappamādaṭṭhāna cp.DA.I,85.)。jūtakāra,【陽】賭鬼,賭徒。jūtagīta,賭場賭博歌(a verse sung at playing dice (for luck) J.I,289,293)。Jūtamaṇḍala,賭博臺(dice board (=phalaka J.I,290) J.I,293.)。jūtasālā,賭場(gambling hall J.VI,281.)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jūta: jūta(pu,na)
ဇူတ(ပု၊န)
[ju+ta.juta+a.ju gati javanesu,to,dīghādi,jūtaṃ.juta dīttiyaṃ vā,karaṇe a.,ṭī.531.atha vā jutheyye,javati theyyaṃ karoti ete nāti jūtaṃ,jūtakiccaṃ.sūci.sī,ṭī,,1.362- .(dyūta-saṃ)]
[ဇု+တ။ ဇုတ+အ။ ဇု ဂတိ ဇဝေနသု၊ ေတာ၊ ဒီဃာဒိ၊ ဇူတံ။ဇုတ ဒီတၱိယံ ဝါ၊ ကရေဏ အ။ ဓာန္၊ဋီ။၅၃၁။ အထ ဝါ ဇုေထေယ်၊ ဇဝတိ ေထယ်ံ ကေရာတိ ဧေတ နာတိ ဇူတံ၊ ဇူတကိစၥံ။ သူစိ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၃၆၂-လည္း ၾကည့္။ (ဒ်ဴတ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jūta:[nt.] gambling.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jūta,(nt.) [Sk.dyūta pp.of div,dīvyati,P.dibbati to play at dice] gambling,playing at dice D.I,7 (°ppamādaṭṭhāna cp.DA.I,85)≈; III,182,186 (id.); J.I,290; III,198; VI,281; DhA.II,228.°ṁ kīḷati to play at d.J.I,289; III,187.-- See also dūta2

--gīta a verse sung at playing dice (for luck) J.I,289,293; --maṇḍala dice board (=phalaka J.I,290) J.I,293.--sālā gambling hall J.VI,281.(Page 285)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JŪTA:[nt] cờ bạc,đổ bác --kāra [m] người cờ bạc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jūta:ဇူတ(ပု၊န)
[ဇု+တ။ ဇုတ+အ။ ဇု ဂတိ ဇဝေနသု၊ ေတာ၊ ဒီဃာဒိ၊ ဇူတံ။ဇုတ ဒီတၱိယံ ဝါ၊ ကရေဏ အ။ ဓာန္၊ဋီ။၅၃၁။ အထ ဝါ ဇုေထေယ်၊ ဇဝတိ ေထယ်ံ ကေရာတိ ဧေတ နာတိ ဇူတံ၊ ဇူတကိစၥံ။ သူစိ။ သီ၊ဋီ၊သစ္၊၁။၃၆၂-လည္း ၾကည့္။ (ဒ်ဴတ-သံ)]
(၁) ေႂကြ-အန္စာ-ကစားျခင္း၊ ေလာင္းတမ္းကစားျခင္း။ (၂) ေႂကြ၊ အန္စာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jūta:ဇူတ (န) (တီ-ကိတ္) (√ဒိဝ္+တ)
ေႂကြအန္။ အန္စာ။ ေႂကြအန္ကစားျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,