Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jīvita:n.[〃 jīvati 的 pp.] 生命,命,壽命,活命.abl.jīvitā.-antarāya 命的障礙,命(災)難.-āsā 對生命的欲求.-indriya 命根.-navaka 命九法.-nikanti 命欲.-pariyantika 使生命有所際限.-pariyādāna 命的消盡.-mada 生命憍.-saṅkhāraṃ adhitiṭṭhati 留壽行,做留壽行.-hetu adv.以生命做為原因(on the ground of life),為了生命的緣故(for the sake of life).
パーリ語辞典 水野弘元著
jīvita:n.[〃 jīvati の pp.] 生命,命,壽命,活命.abl.jīvitā.-antarāya 命の障碍,命難.-āsā 生命への欲求.-indriya命根.-navaka 命九法.-nikanti 命欲.-pariyantika 命を際限とせる.-pariyādāna 命の消尽.-mada 生命憍.-saṅkhāraṃ adhitiṭṭhati 寿行を留む,留寿行をなす.-hetu adv.生命を原因として,生命のために.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jīvita,【中】 生命,一生。 ~kkhaya,【陽】 殞命,死亡。 ~dāna,【中】 救命。 ~pariyosāna,【中】 畢命,臨終。 ~mada,【陽】 生活的自尊。 ~vutti,【陰】 生計。 ~saṅkhaya,【陽】 生活的解決辦法。 ~āsā,【陰】 想活命。 ~indriya,【中】 命根,活力。 ~saŋsaya,【陽】 生命的危險。(p137)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jīvita,【中】生命,一生。jīvitakkhaya,【陽】殞命,死亡。jīvitadāna,【中】救命。jīvitapariyosāna,【中】畢命,臨終。jīvitamada,【陽】生活的自尊。jīvitavutti,【陰】生計。jīvitasaṅkhaya,【陽】生活的解決辦法。jīvitāsā,【陰】想活命。jīvitindriya,【中】命根,活力。jīvitindriyassupaccheda,【陽】命根全斷。jīvitasaṁsaya,【陽】生命的危險。jīvitanavakakalāpa(jīvita-navaka-kalāpa),【陽】命根九法聚。
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
jīvita: 壽命、生計、謀生方式
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jīvita: jīvita(na)
ဇီဝိတ(န)
[jīva+ta.jīvanti anenāti jīvitaṃ.jīva pāṇadhāraṇe.,ṭī.155.jīvanti tena taṃsampayuttakā dhammāti jīvitaṃ.abhi,ṭṭha,1.167.mahāni,ṭṭha.128.jīvantitena taṃsahajātā dhammāti jīvitaṃ.paṭisaṃ,ṭṭha,1.8va.jīvanti tena sattā sahajātadhamma vāti jīvitaṃ.saṃ,ṭī,1.63.]
[ဇီဝ+တ။ ဇီဝႏၲိ အေနနာတိ ဇီဝိတံ။ ဇီဝ ပါဏဓာရေဏ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၅၅။ ဇီဝႏၲိ ေတန တံသမၸယုတၱကာ ဓမၼာတိ ဇီဝိတံ။ အဘိ၊႒၊၁။၁၆၇။ မဟာနိ၊႒။၁၂၈။ ဇီဝႏၲိေတန တံသဟဇာတာ ဓမၼာတိ ဇီဝိတံ။ ပဋိသံ၊႒၊၁။၈ဝ။ဇီဝႏၲိ ေတန သတၱာ သဟဇာတဓမၼ ဝါတိ ဇီဝိတံ။ သံ၊ဋီ၊၁။၆၃။]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
jīvita,and jīvitindriya:'Life,vitality',may be either physical (rūpa-jīvitindriya) or mental (nāma-jīvitindriya).The latter is one of the mental factors inseparably associated with all consciousness; cf.nāmacetanāphassa
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jīvita:[nt.] life; span of life.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jīvita,(nt.) [Vedic jīvita,orig.pp.of jīvati “that which is lived,” cp.same formation in Lat.vīta=*vīvita; Gr.biόth living,sustenace,& di/aita,“diet”] (individual) life,lifetime,span of life; living,livelihood (cp.jīvikā) Vin.II,191; S.I,42; IV,169,213; M.II,73 (appaṁ); A.I,155,255; III,72; IV,136 (appakaṁ parittaṁ); Sn.181,440,574,577,931,1077; Dh.110,111,130; J.I,222; Pv.I,1111 (ittaraṁ); II,67 (vijahati); Dhs.19,295; Vism.235,236; Ps.II,245; PvA.40.-- jīvitā voropeti to deprive of life,to kill Vin.III,73; D.III,235; M.II,99; A.III,146,436; IV,370 sq.; PvA.67.

--āsā the desire for life A.I,86; --indriya the faculty of life,vitality Vin.III,73; S.V,204; Kvu 8,10; Miln.56; Dhs.19; Vism.32,230 (°upaccheda destruction of life),447 (def.); DhA.II,356 (°ṁ upacchindati to destroy life); VvA.72; --kkhaya the dissolution of life,i.e.death J.I,222; PvA.95,111; --dāna “the gift of life,” saving or sparing life J.I,167; II,154; --nikanti desire for life A.IV,48; --parikkhārā (pl.) the requisites of life M.I,104 sq.; A.III,120; V,211; --pariyādāna the cessation or consummation of life D.I,46 (=DA.I,128); S.II,83; A.IV,13; --pariyosāna the end of life,i.e.death J.I,256; PvA.73; --mada the pride of life,enumd under the 3 madā; viz.ārogya,yobbana,j.:of health,youth,life D.III,220; A.I,146; III,72; --rūpa (adj.) living (lifelike) J.II,190; --saṅkhaya=°khaya Sn.74; Dh.331; Nd2 262 (=°pariyosāna); --hetu (adv.) on the ground of life,for the sake of life A.IV,201,270 (Page 285)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JĪVITA:[nt] sự sống,đời sống,sinh mạng --kkhaya [m] mất sự sống,chết --dāna [nt] cứu vớt sinh mạng --pariyosāna [nt] cuối cùng của sự sống,mãn đời --mada [m] sự say mê theo đời sống --vutti [f] sự sinh sống --saṅkhaya [m] sự giải quyết đời sống --āsā [f] sự ham sống --indriya [nt] mạng căn,sanh khí,sức sống
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
jīvita:đời sống,sinh mạng,mạng sống,mạng,sống còn,sắc mạng quyền
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jīvita:ဇီဝိတ(န)
[ဇီဝ+တ။ ဇီဝႏၲိ အေနနာတိ ဇီဝိတံ။ ဇီဝ ပါဏဓာရေဏ။ ဓာန္၊ဋီ။၁၅၅။ ဇီဝႏၲိ ေတန တံသမၸယုတၱကာ ဓမၼာတိ ဇီဝိတံ။ အဘိ၊႒၊၁။၁၆၇။ မဟာနိ၊႒။၁၂၈။ ဇီဝႏၲိေတန တံသဟဇာတာ ဓမၼာတိ ဇီဝိတံ။ ပဋိသံ၊႒၊၁။၈ဝ။ဇီဝႏၲိ ေတန သတၱာ သဟဇာတဓမၼ ဝါတိ ဇီဝိတံ။ သံ၊ဋီ၊၁။၆၃။]
(၁) အသက္၊ ဇီဝိတိေႁႏၵ။ (က) ႐ုပ္သက္၊ ႐ုပ္ဇီဝိတိေႁႏၵ၊ ဇီဝိတိေႁႏၵ။ (ခ) နာမ္သက္၊ နာမ္ဇီဝိတိေႁႏၵ၊ ဇီဝိတိေႁႏၵေစတသိက္။ (၂) အသက္ရွင္ျခင္း။ (၃) အသက္ရွည္ျခင္း။ (၄) အသက္ေမြးျခင္း၊ အသက္ေမြးမႈ။ (၅) ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ တည္ေစျခင္း။ (၆) (တိတၳိတို႔သည္ ၾကံဆအပ္ေသာ) ဇီဝ-အတၱ-အသက္-လိပ္ျပာ-ဝိညာဉ္ေကာင္။ (ပု) (၇) သက္ရွိေလာက၊ သတၱေလာက။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jīvita:ဇီဝိတ (န) (တီ-ကိတ္) (√ဇီဝ္+ကၱ)
အသက္။ အသက္ရွင္ျခင္း။ အသက္ရွည္ျခင္း။ အသက္ေမြးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,