Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jīvati:[〃 jīv] 生活,生存.imper.jīva,jīvāhi,jīvantu; pr.3pl.jīvare; opt.jīve; ppr,jīvaṃ,jīvamāna; inf.jīvituṃ; pp.jīvita.
パーリ語辞典 水野弘元著
jīvati:[〃 jīv] 生きる,生存する.imper.jīva,jīvāhi,jīvantu; pr.3pl.jīvare; opt.jīve; ppr,jīvaṃ,jīvamāna; inf.jīvituṃ; pp.jīvita.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jīvati,(jīv + a),居住,維持生活。 【過】 Jīvi。 【現分】 jīvanta,jīvamāna。 【獨】jīvitvā。(p137)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jīvati,(jīv(梵jīv)活﹑住+a),居住,活命,維持生活。【過】Jīvi。【現分】jīvanta,jīvamāna。【獨】jīvitvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jīvati: jīvati(kri)
ဇီဝတိ(ႀကိ)
[jīva+a+ti]
[ဇီဝ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jīvati:[jiv + a] lives; subsists on.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jīvati,[Vedic jīvati,cp.jinoti (jinvati); Dhtp 282:pāṇadhāraṇe *gQeịē =Gr.bi/omai & zw/w,zh_n; Lat.vīvo:Goth.ga-quiunan; Mhg.quicken,cp.E.quicken] to live,be alive,live by,subsist on (c.Instr.or nissāya).Imper.pres.jīva Sn.427,very freq.with ciraṁ live long ...,as a salutation & thanksgiving.ciraṁ jīva J.VI,337; c.jīvāhi Sn.1029; Pv.II,333; c.jīvantu Pv.I,55; -- pot.jīve Sn.440,589; Dh.110; -- ppr.jīvaṁ Sn.427,432; ‹-› ppr.med.jīvamāna J.I,307; PvA.39; -- inf.jīvituṁ J.I,263; Dh.123.-- Sn.84 sq.,613 sq.,804; Dh.197; J.III,26; IV,137; VI,183 (jīvare); PvA.111.(Page 285)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
jīvati:To live; to maintain oneself,to get one's living
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JĪVATI:(jiv+a) sống,sinh tồn [aor] jīvi [prp] jīvanta,jīvanmāna [abs] jīvitvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jīvati:ဇီဝတိ(ႀကိ)
[ဇီဝ+အ+တိ]
(၁) အသက္ရွင္၏။ (၂) အသက္ရွည္၏။ (၃) အသက္ရွိ၏။ (၄) အသက္ေမြး၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jīvati:ဇီဝတိ (√ဇီဝ္)
အသက္ရွင္၏။ အသက္ရွိ၏။ အသက္ေမြး၏။
ကထံ ဇီဝိႆာမိ၊ အဘယ္ကဲ့သို႔ အသက္ေမြးရအံ့နည္း။ ပေရသံ ဘတႎ ကတြာ ဇီဝႏၲိ၊ သူတစ္ပါးတို႔၏ အခစားကို ျပဳ၍ အသက္ေမြးကုန္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,