Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jīvana,【中】 生活,活命,生計。(p137)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jīvana,【中】生活,活命,生計。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jīvana: jīvana(na)
ဇီဝန(န)
[jīva+yu]
[ဇီဝ+ယု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jīvana:[nt.] living; means of subsistence; livelihood.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jīvana,(nt.) living,means of subsistence,livelihood PvA.161.Spelt jīvāna (v.l.jīvino) (adj.) at J.III,353 (yācana°).(Page 285)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JĪVANA:[nt] sự sống,phương tiện sinh sống,cách sinh sống
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jīvana:ဇီဝန(န)
[ဇီဝ+ယု]
(၁) အသက္၊ ဇီဝိတိေႁႏၵ။ (၂) အသက္ရွင္စဉ္။ (၃) အသက္ရွည္ျခင္း။ (၄) အသက္ေမြးျခင္း။ (၅) ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း။ (၆) အသက္ရွည္ရာ (အခါ)။ (၇) အသက္ေမြးရာ (အရပ္)။ (၈) ေရ။ (တိ) (၉) အသက္ေမြးေသာ၊ သူ။ (၁ဝ) တိုးပြါး-စည္ပင္-ေသာ (သစ္ပင္)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jīvana:ဇီဝန (န) (√ဇီဝ္+ယု)
အသက္ရွင္ျခင္း။ အသက္ေမြးျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,