Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jīva:n.[〃] 生命,命,靈魂.-gāha 生取,生執,生命執取.
パーリ語辞典 水野弘元著
jīva:n.[〃] 生命,命,霊魂.-gāha生けど り.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jīva,【陽】 生命。 ~danta,【陽】 生牙(活動物的牙)。(p137)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jīva,【陽】生命。jīvadanta,【陽】生牙(活動物的牙)。yāva-jīva,【陽】盡其壽。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jīva: jīva(kri)
ဇီဝ(ႀကိ)
[jīva+a+hi]
[ဇီဝ+အ+ဟိ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jīva: jīva(pu)
ဇီဝ(ပု)
[jīva+ṇa.jīvitindriyaṃ dhāretīti jīvo.mahāni,ṭṭha.22.jīvanti yenāti jīvaṃ,tamassatthīti jīvo.,ṭī.93.]
[ဇီဝ+ဏ။ ဇီဝိတိႁႏၵိယံ ဓာေရတီတိ ဇီေဝါ။ မဟာနိ၊႒။၂၂။ဇီဝႏၲိ ေယနာတိ ဇီဝံ၊ တမႆတၳီတိ ဇီေဝါ။ ဓာန္၊ဋီ။၉၃။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jīva: jīva(pu)
ဇီဝ(ပု)
[jīva+ṇa.jīvanti sattā yenāti jīvo.,ṭī.92.]
[ဇီဝ+ဏ။ ဇီဝႏၲိ သတၱာ ေယနာတိ ဇီေဝါ။ ဓာန္၊ဋီ။၉၂။]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
jīva:life,vital principle,individual soul.'Soul (life) and body are identical' and 'Soul and body are different',these two frequently quoted wrong views fall under the 2 kinds of personality-belief (sakkāya-diṭṭhi; s.diṭṭhi),i.e.the first one under the annihilation-belief (uccheda-diṭṭhi) and the second under the eternity-belief (sassata-diṭṭhi).

"Verily,if one holds the view that the soul (life) is identical with the body,in that case a holy life is not possible; or if one holds the view that the soul (life) is something quite different,also in that case a holy life is impossible.Both these extremes the Perfect One has avoided and shown the Middle Doctrine,which says:'On ignorance depend the kamma-formations,on the kamma-formations depends consciousness',etc." (S.XII.35).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jīva:[m.] the life.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jīva,2 (nt.) the note of the jīvaka bird Sum.V.on D.III,201.(Page 285)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jīva,1 (adj.-n.) [Sk.jīva,Idg.*gǔīǔos=Gr.bi/oQ,Lat.vīvus,Goth.quius,Ohg.queck,E.quick,Lith.gyvas] 1.the soul.Sabbe jīvā all the souls,enumd with sattā pāṇā bhūta in the dialect used by the followers of Gosāla D.I,53 (=DA.I,161 jīvasaññī).“taṁ jīvaṁ taṁ sarīraṁ udāhu aññaṁ j.aññaṁ s.” (is the body the soul,or is the body one thing and the soul another?) see D.I,157,188; II,333,336,339; S.IV,392 sq.; M.I,157,426 sq.; A.II,41.-- Also in this sense at Miln.30,54,86.-- Vin.IV,34; S.III,215,258 sq.; IV,286; V,418; A.V,31,186,193.-- 2.life,in yāvajīvaṁ as long as life lasts,for life,during (his) lifetime D.III,133; Vin.I,201; Dh.64; J.II,155; PvA.76.

--gāhaṁ (adv.) taken alive,in phrase j.° gaṇhāti or gaṇhāpeti S.I,84; J.I,180; II,404; cp.karamara; --loka the animate creation J.III,394; --sūla “life-pale,” a stake for execution J.II,443; --sokin (=sokajīvin) leading a life of sorrow J.VI,509.(Page 284)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JĪVA:[m] sự sống --danta [m] ngà còn sống (của thú)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
jīva:sinh mạng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jīva:ဇီဝ(ပု)
[ဇီဝ+ဏ။ ဇီဝႏၲိ သတၱာ ေယနာတိ ဇီေဝါ။ ဓာန္၊ဋီ။၉၂။]
(၁) တိတၳိတို႔ ၾကံဆအပ္ေသာ-ဇီဝ-အသက္၊ အတၱေကာင္၊ လိပ္ျပာေကာင္၊ ဝိညာဉ္ေကာင္။ (၂) အသက္ရွင္ျခင္း။ (၃) အသက္ရွည္ျခင္း။ (၄) အသက္ေမြးျခင္း။ (၅) အသက္ရွင္ရာ (အခါ)။ (၆) ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္။ (န) (၇) အသက္၊ ဇီဝိတိေႁႏၵ။ (တိ) (၈) အသက္ရွင္ေသာ၊ သူ။ ဇီဝကာလ-ၾကည့္။ ဇီဝေကသဓာတု-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jīva:ဇီဝ(ပု)
[ဇီဝ+ဏ။ ဇီဝိတိႁႏၵိယံ ဓာေရတီတိ ဇီေဝါ။ မဟာနိ၊႒။၂၂။ဇီဝႏၲိ ေယနာတိ ဇီဝံ၊ တမႆတၳီတိ ဇီေဝါ။ ဓာန္၊ဋီ။၉၃။]
သတၱဝါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jīva:ဇီဝ(ႀကိ)
[ဇီဝ+အ+ဟိ]
(၁) အသက္ရွင္ေလာ့။ (၂) အသက္ရွည္ေလာ့။ ဇီဝတိ-ၾကည့္။ (၃) အသက္ေမြးေလာ့။ ဇီဝတိ-(၄)-ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
jīva:ဇီဝ
ဘူ = ပါဏဓာရေဏ-အသက္ရွည္ျခင္း၌။ ဇီဝတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jīva:ဇီဝ (န)
ဇီဝမည္ေသာ သေဘာတရား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jīva:ဇီဝ (ပ) (√ဇီဝ္+အ)
အသက္။ အသက္ရွင္ျခင္း။ သတၱဝါ။ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,