Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jīrati:,jīrayati [jarati 的 pass.] 變老,老衰,滅亡; 消化.aor.jīri.[有跟 jīyati 混同(混用)的情形].
パーリ語辞典 水野弘元著
jīrati:,jīrayati [jarati の pass.] 老ゆ,老衰す,亡ぶ; 消化す.aor.jīri.[jīyati と混同されることがある].
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jīrati,(jir + a),衰老,衰退。 【過】 jīri。 【過分】 jiṇṇa。 【現分】 jīramāna。(p137)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jīrati,(jīr衰老+a),衰老,衰退。【過】jīri。【過分】jiṇṇa。【現分】jīramāna。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jīrati: jīrati(kri)
ဇီရတိ(ႀကိ)
[jīra+a+ti.nīti,dhā.146.jira+a+ti.ji-nitea i- ī-pru.dhātvattha.]
[ဇီရ+အ+တိ။ နီတိ၊ဓာ။၁၄၆။ ဇိရ+အ+တိ။ ဇိ-၌ ဣ-ကို ဤ-ျပဳ။ ဓာတြတၳ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jīrati: jīrati(kri)
ဇီရတိ(ႀကိ)
[jara+a+ti.ka.5va5.rū.482.nīti,sutta.1va18.,5.123.]
[ဇရ+အ+တိ။ ကစၥည္း။၅ဝ၅။႐ူ။၄၈၂။နီတိ၊သုတၱ။၁ဝ၁၈။ ေမာဂ္၊၅။၁၂၃။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jīrati,& Jīrayati [Caus.of jarati] 1.to destroy,bring to ruin,injure,hurt Vin.I,237 (jīrati); J.V,501 (v.l.BB.for jarayetha,Com.vināseyya)=VI,375; PvA.57.‹-› 2.(cp.jīyati) to get old A.III,54 (jarā-dhammaṁ mā jīri “old age may not get old,” or “the law of decay may not work”); Vism.235 (where id.p.D.II,30 reads jīyati); DhA.I,11 (cakkhūni jīranti).-- 3.(intrs.) to be digested Vism.101.(Page 284)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
jīrati:To grow old; to decay,to wear out; to be digested
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JĪRATI:(jir+a) trở nên già,hao mòn [aor] jiri [pp] jinṇṇa [prp] jīramāna
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jīrati:ဇီရတိ(ႀကိ)
[ဇရ+အ+တိ။ ကစၥည္း။၅ဝ၅။႐ူ။၄၈၂။နီတိ၊သုတၱ။၁ဝ၁၈။ ေမာဂ္၊၅။၁၂၃။]
(၁) (က) ေဆြးေျမ့-ယိုယြင္း-အိုမင္း-ရင့္ေယာ္-၏။ (ခ) ေဆြးေျမ့-ပ်က္စီး-၏။ (၂) ယုတ္ေလ်ာ့-ဆုံး႐ႈံး-၏။ (၃) ေၾကက်က္၏၊ အစာေၾက၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jīrati:ဇီရတိ(ႀကိ)
[ဇီရ+အ+တိ။ နီတိ၊ဓာ။၁၄၆။ ဇိရ+အ+တိ။ ဇိ-၌ ဣ-ကို ဤ-ျပဳ။ ဓာတြတၳ။]
တိုးပြါး၏၊ ႀကီးထြား၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jīrati:ဇီရတိ (√ဇရ္)
အိုမင္း၏။ ရင့္ေရာ္၏။ ေဆြးေျမ႕၏။
စကၡဴနိ ဇီရႏၲဳ၊ မ်က္စိတို႔သည္ ေဆြးေျမ႕မူလည္း ေဆြးေျမ႕ေစကုန္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,