Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jīraṇa,【中】 衰退,老大(年老),消化。(p137)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jīraṇa,【中】衰退,老大(年老),消化。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jīraṇa: jīraṇa(na)
ဇီရဏ(န)
[jīra+yu.jira+yu.i- ī-pru.dhātvattha.]
[ဇီရ+ယု။ ဇိရ+ယု။ ဣ-ကို ဤ-ျပဳ။ ဓာတြတၳ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jīraṇa: jīraṇa(na)
ဇီရဏ(န)
[jara+yu]
[ဇရ+ယု]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jīraṇa:[nt.] decaying; getting old; digestion.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jīraṇa,(nt.) [fr.jīr] decaying,getting old Dhtp 252.(Page 284)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JĪRAṆA:[nt] sự hao mòn,trở nên già nua,tiêu tan dần
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jīraṇa:ဇီရဏ(န)
[ဇရ+ယု]
(၁) ေဆြးေျမ့-ယိုယြင္း-အိုမင္း-ရင့္ေယာ္-ျခင္း။ (၂) ေၾကက်ျခင္း၊ အစာေၾကျခင္း။ အဇီရဏ-(၁)-ၾကည့္။ (၃) ယုတ္ေလ်ာ့-ဆုံး႐ႈံး-ျခင္း။ (တိ) (၄) ေဆြးေျမ့-ယိုယြင္း-အိုမင္း-ရင့္ေယာ္-ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jīraṇa:ဇီရဏ(န)
[ဇီရ+ယု။ ဇိရ+ယု။ ဣ-ကို ဤ-ျပဳ။ ဓာတြတၳ။]
ႀကီးပြါးျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jīraṇa:ဇီရဏ (န)
အိုမင္းျခင္း။ ရင့္ေရာ္ျခင္း ေဆြးေျမ႕ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,