Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jīna:a.[jīyati 的 pp.] 已遺失的,已失去的,已損失的,已消耗的,已被奪去的.
パーリ語辞典 水野弘元著
jīna:a.[jīyati の pp.] 失える,損ぜる,消耗せる,奪われた.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jīna,【形】 減少了的,浪費的,被剝奪的。(p137)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jīna,【形】減少了的,浪費的,被剝奪的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jīna: jīna(ti)
ဇီန(တိ)
[jā=hā+ta.ta- īṇa-pru,ṇa- naç ha- ja-pru.]
[ဇာ=ဟာ+တ။ တ-ကို ဤဏ-ျပဳ၊ ဏ-ကို န,ဟ-ကို ဇ-ျပဳ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jīna: jīna(ti)
ဇီန(တိ)
[ji+ta.ta- īṇa-pru,ṇa- na-pru.]
[ဇိ+တ။ တ-ကို ဤဏ-ျပဳ၊ ဏ-ကို န-ျပဳ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jīna,(pp.of jīyati),become old; decayed.(adj.) diminished; wasted; deprived of.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jīna,[pp.of jīyati] diminished,wasted,deprived of (with Acc.or Abl.) having lost; with Acc.:J.III,153,223,335; V,99 (atthaṁ:robbed of their possessions; Com.parihīna vinaṭṭha).-- with Abl.:J.V,401 (read jīnā dhanā).(Page 284)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JĪNA:[a] hao mòn,phung phí,suy đồi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jīna:ဇီန(တိ)
[ဇိ+တ။ တ-ကို ဤဏ-ျပဳ၊ ဏ-ကို န-ျပဳ။]
ေအာင္-ႏိုင္-အပ္ေသာ၊ အေအာင္- အႏိုင္-ခံရေသာ၊ ႐ႈံးေသာ၊ သူ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jīna:ဇီန(တိ)
[ဇာ=ဟာ+တ။ တ-ကို ဤဏ-ျပဳ၊ ဏ-ကို န,ဟ-ကို ဇ-ျပဳ။]
ယုတ္ေလ်ာ့-ဆုံး႐ႈံး-ေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jīna:ဇီန (တိ) (တီ-ကိတ္)
ကုန္ခန္းသည္။ အိုမင္းသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,