Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jāyā:,jāyikā f.[〃] = jayā 妻.
パーリ語辞典 水野弘元著
jāyā:,jāyikā f.[〃] =jayā 妻.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jāyā,【陰】 妻子。 ~pati,【陽】 夫妻,妻子和丈夫。(p136)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jāyā,(from jan),【陰】妻子。jāyāpati,【陽】夫妻,妻子和丈夫。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jāyā: jāyā(thī)
ဇာယာ(ထီ)
[jana+ya+ā.ji+ya+ā.jāyati putto yāyāti jāyā,jana janane,yo,janissa jā ca,ā,jayatīti vā jāyā,ji jaye,yo,jissa vā,ā,jāyā.,ṭī.237.janetīti jāyā,bhariyā.ṇvādi.141.]
[ဇန+ယ+အာ။ ဇိ+ယ+အာ။ ဇာယတိ ပုေတၱာ ယာယာတိ ဇာယာ၊ ဇန ဇနေန၊ ေယာ၊ ဇနိႆ ဇာ စ၊ အာ၊ ဇယတီတိ ဝါ ဇာယာ၊ ဇိ ဇေယ၊ ေယာ၊ ဇိႆ ဝါ၊ အာ၊ ဇာယာ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၃၇။ဇေနတီတိ ဇာယာ၊ ဘရိယာ။ ဏြာဒိ။၁၄၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jāyā,(f.) wife.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jāyā,(f.) [from jan] wife Vin.II,259=264; J.IV,285.

--patī (pl.) husband & wife PvA.159; Dāvs.V,2.(Page 283)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
jāyā:A wife
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JĀYĀ:[f] người vợ --pati [m] vợ và chồng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jāyā:ဇာယာ(ထီ)
[ဇန+ယ+အာ။ ဇိ+ယ+အာ။ ဇာယတိ ပုေတၱာ ယာယာတိ ဇာယာ၊ ဇန ဇနေန၊ ေယာ၊ ဇနိႆ ဇာ စ၊ အာ၊ ဇယတီတိ ဝါ ဇာယာ၊ ဇိ ဇေယ၊ ေယာ၊ ဇိႆ ဝါ၊ အာ၊ ဇာယာ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၃၇။ဇေနတီတိ ဇာယာ၊ ဘရိယာ။ ဏြာဒိ။၁၄၁။]
မယား၊ ဇနီး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jāyā:ဇာယာ (ဣ)
မယား။ ေမြးဖြားေသာသူ ဟူလိုသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,