Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
jātika:m.生,生种,种
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jātika,【形】 是…的後裔,源於,屬於…社會等級,氏族,民族。(p135)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jātika,【形】是…的後裔,源於,屬於…社會等級,氏族,民族。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jātika:[adj.] descended from; belonging to the class,clan,or nation of.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jātika,(-°) (adj.) 1.being like,being of,having,etc.(see jāta 3):duppañña° & sappañña° M.I,225; dabba° A.I,254; mukhara° Sn.275; viññū° Sn.294; māna° J.I,88.-- 2.descended from,being of rank,belonging to the class of:maṇḍana° M.II,19; aviheṭhaka° Miln.219; samāna° (of equal rank) DhA.I,390; veṇa° (belonging to the bamboo-workers) PvA.175.(Page 282)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JĀTIKA:[a] truyền thống từ,thuộc về một dòng giống,một quốc độ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jātika:ဇာတိက (တိ)
ဇာတ္ရွိသည္။ သေဘာရွိသည္။
အလသဇာတိက၊ ပ်င္းရိေသာ သေဘာရွိသည္။ ကႎဇာတိေကာ၊ သင္သည္ အဘယ္အမ်ိဳးနည္း။ မဟာပုရိသဇာတိက၊ ေယာက်ာ္းျမတ္တို႔၏ သေဘာရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,