Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
jātarūpa:n.金,黄金.jātarūpassa upakkileso金の随烦恼,金の錆.-paṭirūpaka赝金.-paripūrā paṭhavī黄金の充ちる地.-rajata金银.-rajata-paṭiggahara金银の收受
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jātarūpa: jātarūpa(ti)
ဇာတ႐ူပ(တိ)
[jātarūpa+ṇa]
[ဇာတ႐ူပ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jātarūpa: jātarūpa(na)
ဇာတ႐ူပ(န)
[jāta+rūpa.jananaṃ jātaṃ,pakaṭṭhaṃ jātaṃ jātarūpaṃ,pakaṭṭhatthe rūpapaccayo.jātaṃ rūpamassāti vā jātarūpaṃ.,ṭī.487.]
[ဇာတ+႐ူပ။ ဇနနံ ဇာတံ၊ ပက႒ံ ဇာတံ ဇာတ႐ူပံ၊ ပက႒ေတၳ ႐ူပပစၥေယာ။ ဇာတံ ႐ူပမႆာတိ ဝါ ဇာတ႐ူပံ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၈၇။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jātarūpa:[nt.] gold.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
jātarūpa:vàng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jātarūpa:ဇာတ႐ူပ(န)
[ဇာတ+႐ူပ။ ဇနနံ ဇာတံ၊ ပက႒ံ ဇာတံ ဇာတ႐ူပံ၊ ပက႒ေတၳ ႐ူပပစၥေယာ။ ဇာတံ ႐ူပမႆာတိ ဝါ ဇာတ႐ူပံ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၈၇။]
(၁) ေရႊ။ (၂) ေမြးဖြားတိုင္းေသာ-အသြင္-သဏၭာန္၊ မိေမြးတိုင္းေသာ-အသြင္-သဏၭာန္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jātarūpa:ဇာတ႐ူပ(တိ)
[ဇာတ႐ူပ+ဏ]
ေရႊျဖင့္ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ၊ ေရႊျဖင့္ၿပီးေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jātarūpa:ဇာတ-႐ူပ (န)
ေရႊ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,