Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jāra:m.[〃] 情夫,愛人.
パーリ語辞典 水野弘元著
jāra:m.[〃] 情夫,愛人.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jāra,【陽】 情夫。 ~ttana,【中】 情夫的身份。(p136)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jāra,(Vedic jāra),【陽】情夫(a paramour,adulterer)。jāyāttana,【中】情夫的身份。情婦(adulteress)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jāra: jāra(pu)
ဇာရ(ပု)
[jara+ṇa.jara vayohānimhi,jiyante anenāti jāro,dāro ca.,ṭī.24va.]
[ဇရ+ဏ။ ဇရ ဝေယာဟာနိမွိ၊ ဇိယေႏၲ အေနနာတိ ဇာေရာ၊ ဒါေရာ စ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၄ဝ။]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jāra,[Vedic jāra] a paramour,adulterer J.I,293; II,309.f.°t adulteress Vin.II,259,268; III,83.(Page 283)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JĀRA:[m] tình nhân --ttana [nt] tình trạng của tình nhân
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jāra:ဇာရ(ပု)
[ဇရ+ဏ။ ဇရ ဝေယာဟာနိမွိ၊ ဇိယေႏၲ အေနနာတိ ဇာေရာ၊ ဒါေရာ စ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၄ဝ။]
(၁) သေယာက္လင္၊ လင္ေျမႇာင္၊ လင္ငယ္။ ဇာရတၱန-(၁)-ၾကည့္။ (၂) လင္၊ အျမဲလင္၊ လင္ႀကီး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jāra:ဇာရ (ပ) (√ဇရ္+ဏ)
သေယာက္လင္။ (အိုေစေသာသူ ဟူလိုသည္)။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,