Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jārī:f.情婦.
パーリ語辞典 水野弘元著
jārī:f.情婦.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jārī,【陰】 奸婦或情婦。(p136)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jārī,【陰】奸婦或情婦。Vin.(Pārā.III,139.;CS:Pārā.pg.202)︰Jāyattane vāti jāyā bhavissasi.(妻子的性質︰將變成妻子) Jārattane vāti jārī bhavissasi.(情婦的性質︰將變成情婦)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jārī: jārī(thī)
ဇာရီ(ထီ)
[jara+ṇa+ī.jaro vuccati corassāmiko,tassāyaṃ jārī,ṇo,ī.,ṭī.238.]
[ဇရ+ဏ+ဤ။ ဇေရာ ဝုစၥတိ ေစာရႆာမိေကာ၊ တႆာယံ ဇာရီ၊ ေဏာ၊ ဤ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၃၈။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jārī:[f.] an adultress.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
jārī:An adulteress
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JĀRĪ:[f] người nữ tình nhân
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jārī:ဇာရီ(ထီ)
[ဇရ+ဏ+ဤ။ ဇေရာ ဝုစၥတိ ေစာရႆာမိေကာ၊ တႆာယံ ဇာရီ၊ ေဏာ၊ ဤ။ ဓာန္၊ဋီ။၂၃၈။]
သေယာက္မယား၊ မယားေျမႇာင္၊ မယားငယ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jārī:ဇာရီ (ဣ)
သေယာက္မယား။ မယားငယ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,