Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jāni:① = hāni f.[cf.jahati] 損失,損亡,強奪,沒收.② f.[cf.jāyā] 妻.-patayo 妻跟夫.cf.jayampatikā.
パーリ語辞典 水野弘元著
jāni:① =hāni f.[cf.jahati] 損失,損亡,強奪,没収.② f.[cf· jāyā] 妻.-patayo 妻と夫.cf.jayampatikā.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
jāni:[jānātiのaor.]知つた
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jāni,【陰】 損失,剝奪,妻子。 ~pati,【陽】 夫妻,妻子和丈夫。(p135)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jāni,【陰】損失,剝奪,妻子。jānipati,【陽】夫妻,妻子和丈夫。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jāni: jāni(kri)
ဇာနိ(ႀကိ)
[ñā+nā+ī]
[ဉာ+နာ+ဤ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jāni: jāni(thī)
ဇာနိ(ထီ)
[hā+ṇe+ti]
[ဟာ+ေဏ+တိ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jāni: jāni(thī)
ဇာနိ(ထီ)
[hā+ti.kvacidhātūtiādinā hādito tissa ni hoti.hāni jāni iccādi.rū.6vava.hā+yu+ī.hā cāge,yu,nadādi,rasso,hassa jo,jāni.,ṭī.763.jā+ni..5.5va.jā=vayohāniyaṃç jānaṃ jāni.pañcikā.5.5va.]
[ဟာ+တိ။ ကြစိဓာတူတိအာဒိနာ ဟာဒိေတာ တိႆ နိ ေဟာတိ။ ဟာနိ ဇာနိ ဣစၥာဒိ။ ႐ူ။၆ဝဝ။ ဟာ+ယု+ဤ။ ဟာ စာေဂ၊ ယု၊ နဒါဒိ၊ ရေႆာ၊ ဟႆ ေဇာ၊ဇာနိ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၆၃။ ဇာ+နိ။ ေမာဂ္။ ၅။ ၅ဝ။ ဇာ=ဝေယာဟာနိယံ,ဇာနံ ဇာနိ။ ပၪၥိကာ။ ၅။၅ဝ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jāni:[f.] loss; deprivation; the wife.(aor.of jānāti),knew; found out.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jāni,2 (f.) wife,in jānipatayo (pl.) wife & husband (cp.jāyā(m)pati) A.II,59 sq.(Page 283)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jāni,1 (f.) [from jahati,confused in meaning with jayati.See jahati & cp.janti] deprivation,loss,confiscation of property; plundering,robbery; using force,ill-treatment D.I,135=A.I,201 (vadhena vā bandhena vā jāniyā vā); S.I,66 (hatajānisu),J.I,55 (v.l.jāti),212 (mahājānikara a great robber):IV.72 (dhana,° v.l.hāni); Dh.138 (=DhA.III,70 dhanassa jāni,v.l.hāni).(Page 283)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
jāni:Loss,decay
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JĀNI:[f] sự mất,cách chức,người vợ --pati [m] vợ và chồng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jāni:ဇာနိ(ထီ)
[ဟာ+တိ။ ကြစိဓာတူတိအာဒိနာ ဟာဒိေတာ တိႆ နိ ေဟာတိ။ ဟာနိ ဇာနိ ဣစၥာဒိ။ ႐ူ။၆ဝဝ။ ဟာ+ယု+ဤ။ ဟာ စာေဂ၊ ယု၊ နဒါဒိ၊ ရေႆာ၊ ဟႆ ေဇာ၊ဇာနိ။ ဓာန္၊ဋီ။၇၆၃။ ဇာ+နိ။ ေမာဂ္။ ၅။ ၅ဝ။ ဇာ=ဝေယာဟာနိယံ,ဇာနံ ဇာနိ။ ပၪၥိကာ။ ၅။၅ဝ။]
ဆုံး႐ႈံးျခင္း၊ ဆုတ္ယုတ္ျခင္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jāni:ဇာနိ(ထီ)
[ဟာ+ေဏ+တိ]
ဆုံး႐ႈံးေစျခင္း၊ ဆုတ္ယုတ္ေစျခင္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jāni:ဇာနိ(ႀကိ)
[ဉာ+နာ+ဤ]
သိၿပီ။ ဇာနာတိ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jāni:ဇာနိ (ဣ)
မယား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jāni:ဇာနိ (ဣ) (√ဇာ+နိ)
ဆံုး႐ႈံးျခင္း။ ဆုတ္ယုတ္ျခင္း။ အိုမင္းျခင္း။ ေဆြးေျမ႕ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,