Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jānapada:a.[<janapada] 地方的,地方的住民,田舍者.
パーリ語辞典 水野弘元著
jānapada:a.[<janapada] 地方の,地方の住民,田舍者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jānapada,jānapadika,【形】 屬於國家的。【陽】 鄉巴佬。 【復】 鄉下人。(p135)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jānapada,jānapadika,【形】國家的。【陽】鄉巴佬。【復】鄉下人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jānapada: jānapada(ti)
ဇာနပဒ(တိ)
[janapada+ṇa.rū.377.,4.2va-.]
[ဇနပဒ+ဏ။ ႐ူ။၃၇၇။ေမာဂ္၊၄။၂ဝ-တို႔ၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jānapada,(adj.) belonging to the country; (m.) a rustic.plu.country-folk.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jānapada,(adj.-n.) [fr.janapada] belonging to the country,living in the c.; pl.country-folk (opp.negamā townsfolk) D.I,136,142; M.II,74; J.II,287,388; DA.I,297 (=janapada-vāsin).(Page 282)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JĀNAPADA:,--padika [a] thuộc về bản xứ [m] thô tục,quê mùa pl dân làng,dân quê mùa
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jānapada:ဇာနပဒ(တိ)
[ဇနပဒ+ဏ။ ႐ူ။၃၇၇။ေမာဂ္၊၄။၂ဝ-တို႔ၾကည့္။]
ဇနပုဒ္၌ေနေသာ၊ ဇနပုဒ္ဟူေသာေနရာရွိေသာ၊ သူ၊ ဇနပုဒ္သူ၊ ဇနပုဒ္သား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jānapada:ဇာနပဒ (ပ)
ဇနပုဒ္သား။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jānapada:ဇာနပဒ (တိ) (ဇနပဒ+ဏ)
ဇနပုဒ္၌ ေနသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,