Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jānana:n.識知,知道.
パーリ語辞典 水野弘元著
jānana:n.識知,知ること.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jānana,【中】 知識,識別。(p135)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jānana,【中】知識,識別。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jānana: jānana(na)
ဇာနန(န)
[ñā+nā+ṇe+yu]
[ဉာ+နာ+ေဏ+ယု]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jānana: jānana(na)
ဇာနန(န)
[ñā+nā+yu]
[ဉာ+နာ+ယု]
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jānana,(nt.) [fr.jñā] knowledge,cognizance,recognition; intelligence,learning,skill J.I,145 (attānaṁ --°kālato paṭṭhāya from the time of self-recognition),200 (-°manta knowledge of a spell,a spell known by:tumhākaṁ) II.221; SnA 330; DhA.II,73 (°sabhāva= ñatta); DA.I,86 (akkhara°); Vism.391 (°atthāya in order to know),436 (=pajānana).Cp.ājānana.‹-› ajānana not knowing (°-) J.V,199; VI,177; not known J.I,32 (°sippa).(Page 282)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JĀNANA:[nt] sự hiểu biết,sự nhận thức --naka [a] hiểu biết,học thức
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jānana:ဇာနန(န)
[ဉာ+နာ+ယု]
(၁) သိျခင္း။ (တိ) (၂) သိတတ္ေသာ။ (၃) သိအပ္ေသာ။ ဇာနနိယာမ-ၾကည့္။ (၄) သိေၾကာင္းျဖစ္ေသာ။ ဇာနနပထ-ၾကည့္။ (၅) သိရာျဖစ္ေသာ။ ဇာနနကာလ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jānana:ဇာနန(န)
[ဉာ+နာ+ေဏ+ယု]
(၁) သိေစျခင္း။ ဇာနနတၳ-(၂)-ၾကည့္။ (တိ) (၂) သိေစတတ္ေသာ။ ဇာနနကၠမ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jānana:ဇာနန (န)
သိျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,