Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jānāti:[〃 jñā] 知,知道,識知,理解.pr.1pl.jānāmase; opt.jāneyya,jaññā,jāneyyāsi,jāniyāma,jānemu; imper.jānāhi,jānātu; ppr.jānanto,jānaṃ,jānamāna; fut.jānissati; aor.ajāni,jāni,jāniṃsu,aññāsi,ñāsi,aññaṃsu; ger.jānitvā,ñātvā,jānitaye; caus.jānāpeti; inf.jānituṃ,ñātuṃ; grd.ñeyya,ñātabba; pp.ñāta; pass.ñāyati.
パーリ語辞典 水野弘元著
jānāti:[〃 jñā] 知る.pr.1pl.jānāmase; opt.jāneyya,jaññā,jāneyyāsi,jāniyāma,jānemu; imper.jānāhi,jānātu; ppr.jānanto,jānaṃ,jānamāna; fut.jānissati; aor.ajāni,jāni,jāniṃsu,aññāsi,ñāsi,aññaṃsu; ger.jānitvā,ñātvā,jānitaye; caus.jānāpeti; inf.jānituṃ,ñātuṃ; grd.ñeyya,ñātabba; pp.ñāta; pass.ñāyati.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jānāti,(ñā + nā),知道,發現,意識到。【 過】 jāni。【 現分】 jānanta,jānamāna。【過分】 ñāta。 【獨】 jānitvā,ñatvā。 【不】 jānituŋ,ñātuŋ。(p135)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jānāti,(ñā+nā),知道,發現,意識到。【過】jāni。【現分】jānanta,jānamāna。【過分】ñāta。【獨】jānitvā,ñatvā。【不】jānituṁ,ñātuṁ。jaññā,Opt.3sg.。- fut.jānissati; -- aor.ajāni & jāni,3rd pl.jāniṁsu; ger.jānitvā; inf.jānituṁ.Caus.jānāpeti.-- 2.fut.ñassati; -- aor.aññāsi & nāsi,3rd pl.aññaṁsu.; -- grd.ñeyya & ñātabba; Pass.ñāyati to be called or named.
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
jānāti: 了知
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jānāti: jānāti(kri)
ဇာနာတိ(ႀကိ)
[ñā+nā+ti]
[ဉာ+နာ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jānāti:[ñā + nā] knows; finds out; to be aware.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jānāti,[Vedic jñā,jānāti *genē & *gnē,cp.Gr.gignwζkw,gnwtόs,gnώsis; Lat.nosco,notus,(i)gnarus (cp.E.i-gnorant); Goth.kunnan; Ohg.kennan,Ags.cnāwan=E.know] to know.

I.Forms:The 2 Vedic roots jān° & jñā° are represented in P.by jān° & ñā° (ña°) 1.jān: pres.jānāti; pot.jāneyya (Sn.781) & jaññā (A.IV,366; Sn.116,775; Dh.157,352; J.II,346; IV,478) 2nd sg.jāneyyāsi (M.I.487; J.I,288),1st pl.jāniyāma (Sn.873) & (archaic) jānemu (Sn.76,599; Vv 8311); -- imper.jānāhi (Sn.596,1026; Pv.II,912),3rd.sg.jānātu (It.28); -- ppr.jānanto & jānaṁ (D.I,192; A.I,128; Sn.722),ppr.med.jānamāna (J.I,168); -- fut.jānissati (J.II,342; VI,364); -- aor.ajāni (Sn.536) & jāni (J.I,125,269),3rd pl.jāniṁsu (J.II,105; VvA.113); -- ger.jānitvā (J.I,293; III,276); inf.jānituṁ (J.I,125).Caus.jānāpeti (see below IV.2).-- 2.ñā: fut.ñassati (D.I,165); -- aor.aññāsi (J.I,271) & nāsi (Sn.471),3rd pl.aññaṁsu (Vv 224).-- ger.ñatvā (freq.); -- grd.ñeyya A.II,135 (see below) & ñātabba (PvA.133); -- inf.ñātuṁ (freq.) -- pp.ñāta (q.v.).‹-› Pass.ñāyati to be called or named (Miln.25).

II.Cognate Forms:Nd2 s.v.explains jānāti by passati dakkhati adhigacchati vindati paṭilabhati,& ñatvā (No.267) by jānitvā tulayitvā tirayitva vibhāvayitvā vibhūtaṁ katvā (very freq.) The 1st expln is also applied to abhijānāti,& the 2nd to passitvā,viditaṁ katvā,abhiññāya & disvā.The use of the emphatic phrase jānāti passati is very frequent.Yaṁ tvaṁ na jānāsi na passasi taṁ tvaṁ icchasi kāmesi? Whom you know not neither have seen,is it she that you love and long for? D.I,193; Bhagavā jānaṁ jānāti passaṁ passati cakkhubhūto ñāṇabhūto M.I,111; similarly A.IV,153 sq.See further D.I,2,40,84,157 sq,165,192 sq.,238 sq.; A.I,128; III,338; V,226; Sn.908; Nd2 35,413,517; Vism.200.

III,Meaning:(1) Intrs.to know,to have or gain knowledge,to be experienced,to be aware,to find out:mayam pi kho na jānāma surely,even we do not know D.I,216; te kho evaṁ jāneyyaṁ they ought to know ib.; jānantā nāma n’âhesuṁ “nobody knew” J.III,188; jānāhi find out J.I,184; kālantarena jānissatha you will see in time PvA.13; ajānanto unawares,unsuspecting I.223; ajānamāna id.Pv.II,314.-- 2.Trs.to know recognize,be familiar with (usually c.Acc.,but also with Gen.:J.I,337; II,243),to have knowledge of,experience,find; to infer,conclude,distinguish,state,define:yaṁ ahaṁ jānāmi taṁ tvaṁ jānāsi D.I,88; aham p’etaṁ na jānāmi Sn.989; jānanti taṁ yakkhabhūtā Pv IV.135; paccakkhato ñatvā finding out personally J.I,262; III,168; cittam me Gotamo jānāti S.I,178; jānāti maṁ Bhagavā S.I,116; kathaṁ jānemu taṁ mayaṁ? How shall we know (or identify) him? Vv 8311; yathā jānemu brāhmaṇaṁ so that we may know what a b.is Sn.599; yath’âhaṁ jāneyyaṁ vasalaṁ Sn.p.21; ajānanto ignorant PvA.4; annapānaṁ ajāṇanto (being without bread & water) PvA.169; ittaraṁ ittarato ñatvā inferring the trifling from the trifle Pv.I,1111; iṅgha me uṇh’odakaṁ jānāhi find me some hot water S.I,174; seyyaṁ jānāhi Vin.IV,16; phalaṁ pāpassa jānamāna (having experi‹-› enced) J.I,168; mantaṁ j.(to be in possession of a charm) J.I,253; maggaṁ na j.Sn.441; pamāṇaṁ ajānitvā (knowing no measure) PvA.130.-- 3.With double Acc.:to recognize as,to see in,take for,identify as,etc.(cp.Caus.):petaṁ maṁ jānāhi “see in me a Peta” Pv.II,912 (=upadhārehi PvA.119); bhadd’itthiyā ti maṁ aññaṁsu (they knew me as=they called me) Vv 224

IV.Various:1.Grd.ñeyya as nt.=knowledge (cp.ñāṇa):yāvatakaṁ ñeyyaṁ tāvatakaṁ ñāṇaṁ (knowledge coincides with the knowable,or:his knowledge is in proportion to the k.,i.e.he knows all) Nd2 2352m; ñāṇaṁ atikkamitvā ñeyyapatho n’atthi “beyond knowledge there is no way of knowledge” ib.; ñeyyasāgara the ocean of knowledge PvA.1.-- 2.Caus.jānāpeti to make known,to inform,or (with attānaṁ) to identify,to reveal oneself J.I,107 (att.ajānāpetvā); VI,363; Vism.92 (att.); PvA.149 (att.); DhA.II,62.(Page 282)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
jānāti:To know,to gain knowledge of; to comprehend,to perceive; to ascertain; to recognize; to be intelligent
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JĀNĀTI:(ñā+nā) hiểu biết,tìm ra,biết được [aor] jāni [prp] jānanta,jānamāna [pp] ñāta [inf] jānituṃñatuṃ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jānāti:ဇာနာတိ(ႀကိ)
[ဉာ+နာ+တိ]
(က) သိ၏။ (ခ) မွတ္သား၏၊ သိမွတ္၏။ (ဂ) ျမင္၏၊ သိျမင္၏။ (ဃ) ၾကား၏၊ ၾကားသိ၏။ (င) စူးစမ္း၏၊ စိစစ္၏။ (စ) ယုံၾကည္၏။ (ဆ) ခံစား၏။ (ဇ) ေအာက္ေမ့၏၊ အမွတ္ရ၏။ (စ်) ခ်ီးမြမ္း၏။ (ည) ေဟာေျပာ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jānāti:ဇာနာတိ (√ဉာ)
သိ၏။
ကထံ ဇာေနမု တံ မယံ၊ အဘယ္သို႔လွ်င္ သင့္ကို ငါတို႔သည္ သိရကုန္အံ့နည္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,