Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jālavātapāna: jālavātapāna(na)
ဇာလဝါတပါန(န)
[jāla+vātapāna]
[ဇာလ+ဝါတပါန]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
jālavātapāna:cửa sổ có lưới,tỳ khưu được phép sử dụng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jālavātapāna:ဇာလဝါတပါန(န)
[ဇာလ+ဝါတပါန]
ဇာ-ကြန္ရက္-ျဖင့္-ဖြဲ႕အပ္-ကာအပ္-ေသာ ေလသာျပဴတင္း၊ ဇာ-ကြန္ရက္-တပ္ေသာ ေလသာျပဴတင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,