Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jāgariya,【中】 熬夜,清醒。 ~yānuyoga,【陽】 警戒,註意的練習。(p135)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jāgariya,【中】熬夜,清醒,警寤。jāgariyānuyoga,【陽】警戒,註意的練習。jāgariyaṁ anuyuttā﹐警寤精進。jāgariyaṁ ananuyuttā﹐不修警寤精進。MA.39./II,316.︰Jāgariyamanuyuttāti rattindivaṁ cha koṭṭhāse katvā ekasmiṁ koṭṭhāse niddāya okāsaṁ datvā pañca koṭṭhāse jāgariyamhi yuttā payuttā.(警寤精進:日夜六時的一分(四小時)睡覺,嘗試、應用五分機會清醒。)在生理上,快速眼動睡眠與非快速眼動睡眠的周期是九十分鐘,所以不需要睡太多,睡眠的時間太長,反而使人「倦怠無力」。為了要容易入睡,只要在上床前稍微提高體溫(如︰泡澡,或30分鐘左右的有氧運動,或運動再泡澡),在體溫降低中入睡。習慣每天睡八小時的人改變成三小時,一開始時可能睡意頻頻,須自我暗示來調整。養成疲倦時隨時隨地睡覺的習慣(打瞌睡以四、五分鐘為最佳),可以讓自己輕易獲得休息。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jāgariya: jāgariya(na)
ဇာဂရိယ(န)
[jāgara+ṇya]
[ဇာဂရ+ဏ်]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jāgariya:[nt.] vigil; waking.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JĀGARIYA:[nt] sáng suốt,thức tỉnh --yānuyoga [m] sự thận trọng,thực hành theo pháp luôn thức tỉnh
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jāgariya:ဇာဂရိယ(န)
[ဇာဂရ+ဏ်]
ႏိုးၾကားေသာ သူ၏အျဖစ္၊ ႏိုးၾကားျခင္း၊ ႏိုးၾကားေသာ သူ၏ အမႈ၊ ကမၼ႒ာန္းဘာဝနာကို-ႏွလုံးသြင္း-အားထုတ္-ျခင္း။ ဇာဂရိယာႏုယုတၱ,ဇာဂရိယာႏုေယာဂ-တို႔လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jāgariya:ဇာဂရိယ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,