Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jāgarati:[Sk.jāgarti jāgṛ] 警寤,不眠.imper.jāgarassu; ppr.jāgarat,jāgarato (dat.gen.); pp.jāgarita.
パーリ語辞典 水野弘元著
jāgarati:[Sk.jāgarti jāgṛ] 警寤す,眠らない.imper.jāgarassu; ppr.jāgarat,jāgarato (dat.gen.); pp.jāgarita.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jāgarati,(jāgar + a),清醒,註意。 【過】 jāgari,【現分】 jāgaranta。(p135)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jāgarati,(jāgar清醒+a),清醒,註意。【過】jāgari,【現分】jāgaranta。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jāgarati: jāgarati(kā,kri)
ဇာဂရတိ(ကာ၊ႀကိ)
[jāgara+ṇe+ti]
[ဇာဂရ+ေဏ+တိ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jāgarati: jāgarati(kri)
ဇာဂရတိ(ႀကိ)
[jāgara+a+ti]
[ဇာဂရ+အ+တိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jāgarati:[jāgar + a] to be awake or watchful.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jāgarati,[Sk.jāgarti to be awake (redupl.perf.for jājarti) *ger & gerēi; cp.Lat.expergiscor (*exprogrīscor); Gr.e)geiρw,perf.e)grήgora (for *e)gήgora).Def.at Dhtp 254 by niddā-khaya] to be awake,to be watchful,to be on the alert (cp.guttadvāra) Dh.60 (dīghā jāgarato rattī),226; It.41; Miln.300.-- pp.jāgarita (q.v.).(Page 280)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
jāgarati:To wake,to watch
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JĀGARATI:(jāgar+a) thức,chú ý,không ngủ [aor] jāgarī [prp] jāgaranta
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jāgarati:ဇာဂရတိ(ႀကိ)
[ဇာဂရ+အ+တိ]
ႏိုးၾကား၏။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jāgarati:ဇာဂရတိ(ကာ၊ႀကိ)
[ဇာဂရ+ေဏ+တိ]
ႏိုးေစ၏၊ ႏႈိး၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jāgarati:ဇာဂရတိ (√ဇာဂရ္)
ႏိုးၾကား၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,