Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
jāgara:a.[〃 cf.jāgarati] 已警寤的,不眠的.
パーリ語辞典 水野弘元著
jāgara:a.[〃 cf.jāgarati] 寤めたる,不眠の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Jāgara,【形】 醒覺的,警醒的,註意的。(p135)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Jāgara,【形】醒覺的,警寤的,註意的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jāgara: jāgara(kri)
ဇာဂရ(ႀကိ)
[jāgara+a+hi]
[ဇာဂရ+အ+ဟိ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
jāgara: jāgara(pu)
ဇာဂရ(ပု)
[jāgara+a]
[ဇာဂရ+အ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
jāgara:[adj.] awake; vigilant; watchful.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Jāgara,(adj.) [fr.jāgarti] waking,watchful,careful,vigilant S.I,3; A.II,13=It.116; M.II,31; It.41; Miln.300.-- bahu° wide awake,well aware,cautious Sn.972 (cp.rakkhita-mānasāno in same context V.63); Dh.29.(Page 280)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
JĀGARA:[a] thức tỉnh,minh mẫn,chú ý,không ngủ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jāgara:ဇာဂရ(ပု)
[ဇာဂရ+အ]
(၁) ႏိုးၾကားျခင္း။ (တိ) (၂) ႏိုးၾကားေသာ (ပုဂၢိဳလ္,တရား စသည္)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
jāgara:ဇာဂရ(ႀကိ)
[ဇာဂရ+အ+ဟိ]
ႏိုးၾကားေလာ့။ ဇာဂရတိ-ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
jāgara:ဇာဂရ
တနာ+ဘူ = ဝိဗုေဓ-(နိဒၵကၡေယ)ႏိုးၾကားျခင္း၌။ ဇာဂေရာတိ၊ ဇာဂရတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jāgara:ဇာဂရ (ပ)
ႏိုးၾကားျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
jāgara:ဇာဂရ (တိ) (√ဇာဂရ္+အ)
ႏိုးၾကားသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,