Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
itthī:,itthi f.[Sk.strī] 女(性),婦人.-āgāra 後官(後宮?),女官.-indriya 女根.-dhutta 迷惑沈溺(縱情放任)於女色的.
パーリ語辞典 水野弘元著
itthī:,itthi f.[Sk.strī] 女,婦人.-āgāra 後官,女官.-indriya 女根.-dhutta 女に惑溺せる.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
itthī: itthī(thī)
ဣတၳီ(ထီ)

[(၁) ေထ+အ+ဤ။ ထာယတိဂေဗ႓ာ သံဟညတိ ဧတိႆံ၊ အစ၌ တေဗ႓ာ ဣလာ။ ဝိ၊ပိ၊ဓာန္။ ထီ-ဟူေသာပုဒ္ကို ဣ-အကၡရာ,တ-အကၡရာလာ၍ (နိ႐ုတၱိနည္းျဖင့္) ဣတၳီၿပီးေစ။ နီတိ၊ဓာ။သ်။၁၁၇။ ထီယတိ သံဟညတိ ဧတၳ ဂေဗ႓ာတိ ဣတၳီ။ ဒီ၊ဋီ၊၂။၃ဝ၂။ မ၊ဋီ၊၁။၃၅ဝ။ (၂) ဣသု+တ+ဤ။ ဣသု ဣစၧာယံ၊ ေတာ၊ နဒါဒိ၊ ဓာန္၊ဋီ။၂၃၁။ (၃) ဣသ+ထီ (=တၳီ)။ ဣစၧတိ ဣစၧီယတီတိ ဝါ ဣတၳီ။ ဏြာဒိ။၉၄။ (-နီတိ၊ဓာ။၆၉) (ႁသၱီ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
itthī,(f.),woman; female.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
itthī:A woman; a female
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
itthī:người nữ,phụ nữ,sắc pháp nữ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
itthī:ဣတၳီ(ထီ)
[(၁) ေထ+အ+ဤ။ ထာယတိဂေဗ႓ာ သံဟညတိ ဧတိႆံ၊ အစ၌ တေဗ႓ာ ဣလာ။ ဝိ၊ပိ၊ဓာန္။ ထီ-ဟူေသာပုဒ္ကို ဣ-အကၡရာ,တ-အကၡရာလာ၍ (နိ႐ုတၱိနည္းျဖင့္) ဣတၳီၿပီးေစ။ နီတိ၊ဓာ။သ်။၁၁၇။ ထီယတိ သံဟညတိ ဧတၳ ဂေဗ႓ာတိ ဣတၳီ။ ဒီ၊ဋီ၊၂။၃ဝ၂။ မ၊ဋီ၊၁။၃၅ဝ။ (၂) ဣသု+တ+ဤ။ ဣသု ဣစၧာယံ၊ ေတာ၊ နဒါဒိ၊ ဓာန္၊ဋီ။၂၃၁။ (၃) ဣသ+ထီ (=တၳီ)။ ဣစၧတိ ဣစၧီယတီတိ ဝါ ဣတၳီ။ ဏြာဒိ။၉၄။ (-နီတိ၊ဓာ။၆၉) (ႁသၱီ-သံ)]
(က) မိန္းမ၊ အမ။ (ခ) မိန္းမ၏-ကိုယ္ေကာင္-အေလာင္းေကာင္။ ဣတၳိကုမာရိကပဋိဂၢဟဏ-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
itthī:ဣတၳီ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,