Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
issā:f.[Sk.BSk.īrṣyā] 嫉,嫉妬.
パーリ語辞典 水野弘元著
issā:f.[Sk.BSk.īrṣyā] 嫉,嫉妬.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Issā,【陰】 妒忌,惡意,羨慕。 ~manaka,【形】 嫉妒的。(p63)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Issā,2(cp.Sk.rwya-mrga),【陰】issammiga (= issāmiga) & issāmiga。鹿角,鹿茸(the antlers of this antelope)。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Issā,1(Sk.īrsyā to Sk.irin forceful,irasyati to be angry),【陰】嫉妒,生氣,羨慕,惡意(jealousy,anger,envy,ill-will)。issāpakata﹐嫉妒的本性(overcome by envy,of an envious nature)。issāmacchariya﹐。issāmanaka,【形】嫉妒的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
issā: issā(thī)
ဣႆာ(ထီ)
«issa+a+ā(itthījotaka).(īpī=īpyā-saṃ)»
[ဣႆ+အ+အာ(ဣတၳီေဇာတက)။ (ဤပီ=ဤပ်ာ-သံ)]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
issā:'envy',is a kammically unwholesome (akusala) mental factor,which is occasionally associated with hate-rooted consciousness (s.Tab.I.30,31,).Explained in Pug.55.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
issā,(f.),jealousy; ill-will; envy.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Issā,2 (f.) [cp.Sk.ṛśya-mṛga] in issammiga (= issāmiga) J.V,410,& issāmiga J.V,431,a species of antelope,cp.J.V,425 issāsiṅga the antlers of this antelope.(Page 123)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Issā,1 (f.) [Sk.īrṣyā to Sk.irin forceful,irasyati to be angry,Lat.īra anger,Gr.*)/arhs God of war; Ags.eorsian to be angry.See also issati] jealousy,anger,envy,ill-will D.II,277 (°macchariya); III,44 (id.); M.I,15; S.II,260; A.I,95,105 (°mala),299; II,203; IV,8 (°saññojana),148,349,465; V,42 sq.,156,310; Sn.110; J.V,90 (°âvatiṇṇa); Pv.II,37; Vv 155; Pug.19,23; Vbh.380,391; Dhs.1121,1131,1460; Vism.470 (def.); PvA.24,46,87; DhA.II,76; Miln.155; Sdhp.313,510.

--pakata overcome by envy,of an envious nature S.II,260; Miln.155; PvA.31.See remarks under apakata & pakata.(Page 123)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
issā:Envy,jealousy,ill-will
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ISSĀ:[f] sự ganh tị,ganh ghét,sân --manaka [a] ganh tị
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
issā:sự ganh tỵ,sự tật đố,sự ganh gổ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
issā:ဣႆာ(ထီ)
[ဣႆ+အ+အာ(ဣတၳီေဇာတက)။ (ဤပီ=ဤပ်ာ-သံ)]
ျငဴစူျခင္း၊ သူတစ္ပါး တိုးတက္,ႀကီးပြါး,ျပည့္စုံေနသည္ကို-မနာလို-မၾကားလို-မၾကည့္လို-မျမင္လို-ျခင္း သေဘာ၊ ဣႆာမည္ေသာ ေစတသိက္ တရား။ ၎ဣႆာသည္ သူတစ္ပါးစည္းစိမ္ကို ျငဴစူျခင္း (ကဲ့ရဲ႕ျခင္း,သည္းမခံႏိုင္ျခင္း) လကၡဏာ ရွိ၏။ သူတစ္ပါး စည္းစိမ္တို႔၌ မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကိစၥ (ရသ) ရွိ၏။ သူတစ္ပါးစည္းစိမ္မွ မ်က္ႏွာလႊဲသည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ေယာဂီတို႔ ဉာဏ္အား ေရွး႐ႈ ထင္လာျခင္း (ပစၥဳပ႒ာန္) ရွိ၏။ သူတစ္ပါးတို႔၏ စည္စိမ္လွ်င္ နီးေသာအေၾကာင္း (ပဒ႒ာန္) ရွိ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
issā:ဣႆာ (ဣ) (√ဣႆ္+အာ)
သူတစ္ပါး၏စည္းစိမ္ကို ျငဴစူျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,