Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
indhana:n.[〃] 燃料.
パーリ語辞典 水野弘元著
indhana:n.[〃]燃料.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Indhana,【中】 燃料,木柴。(p62)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Indhana,(Vedic indhana,of idh or indh to kindle,cp.iddha1),【中】燃料,木柴(firewood,fuel)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
indhana: indhana(na)
ဣႏၶန(န)
«indha(=idhi)+yu.indhateaggi anenāti indhānaṃ.dhātvatthasaṅgaha.edha+yu.edhayateti indhanaṃ,edha vuddhiyaṃ,yu.essa i,bindāgamo.sūci.(-,ṭī,36)»
[ဣႏၶ(=ဣဓိ)+ယု။ ဣႏၶေတအဂၢိ အေနနာတိ ဣႏၶာနံ။ ဓာတြတၳသဂၤဟ။ ဧဓ+ယု။ ဧဓယေတတိ ဣႏၶနံ၊ ဧဓ ဝုဒၶိယံ၊ယု။ ဧႆ ဣ၊ ဗိႏၵာဂေမာ။ သူစိ။ (-ဓာန္၊ဋီ၊၃၆)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
indhana:[nt.] fuel; firewood.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Indhana,(nt.) [Vedic indhana,of idh or indh to kindle,cp.iddha1] firewood,fuel J.IV,27 (adj.an° without fuel,aggi); V,447; ThA.256; VvA.335; Sdhp.608.Cp.idhuma.(Page 122)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
INDHANA:[nt] nhiên liệu,củi chụm
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
indhana:ဣႏၶန(န)
[ဣႏၶ(=ဣဓိ)+ယု။ ဣႏၶေတအဂၢိ အေနနာတိ ဣႏၶာနံ။ ဓာတြတၳသဂၤဟ။ ဧဓ+ယု။ ဧဓယေတတိ ဣႏၶနံ၊ ဧဓ ဝုဒၶိယံ၊ယု။ ဧႆ ဣ၊ ဗိႏၵာဂေမာ။ သူစိ။ (-ဓာန္၊ဋီ၊၃၆)]
ထင္း၊ မီးစာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
indhana:ဣႏၶန (န) (√ဣႏၶ္+ယု)
ထင္း။ မီးစာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings,